Zaměstnání bez hranic
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007151
Zpráva o projektu „ Zaměstnání bez hranic“
Projekt běží již 4 měsíce. Do 1. běhu vstoupilo 20 účastníků napříč Libereckým krajem.
Každý účastník prošel v únoru a březnu vždy individuálním poradenstvím.
V dalších měsících plánujeme pro každého účastníka půlhodinovou konzultaci s psychologem a sociálním pracovníkem, kteří vyhodnotí, pro které účastníky budou další konzultace prospěšné.
Účastníci mohou také využít dluhového poradce.
Téměř všichni účastníci se zúčastnili pracovní diagnostiky, která zahrnuje individuální konzultaci s odborným psychologem a 30ti  hodin „Rozvoje základních pracovních kompetencí“.
Pro účastníky je pravidelně 1x týdně pořádán motivační klub, kde se věnují různým aktivitám, jako je sestavení životopisu, motivačního dopisu, počítačovým nácvikům. V dalších měsících plánujeme v motivačním klubu různé druhy terapií, jako je například canisterapie, arteterapie, mandelterapie a jiné.
Během měsíce března začali pracovní nácviky, které budou pokračovat i v dalších měsících.
Na přelomu měsíce března a dubna nastupují 4 účastníci na rekvalifikace -pracovník v sociálních službách.
S pomocí projektu našli v současné době dva účastníci zaměstnání, další dva nastoupí v blízké době a u vybraných dalších účastníků probíhá jednání s potenciálními zaměstnavateli o jejich pracovním uplatnění.
Všichni klíčový pracovníci projektu nadále pracují na tom, aby i ostatní účastníci 1. běhu našli uplatnění na trhu práce a oslovují potenciální zaměstnavatele.
Pokud Vás tyto aktivity oslovily a zvažujete připojit se do našeho projetu, oslovte naše klíčové pracovníky.
Liberec …………Jan Lelek                tel: 725 488 297               lelek@sdruzenitulipan.cz
Semily…………Slavěna Horňáková      tel: 725 802 276            hornakova@sdruzenitulipan.cz
Česká Lípa……Ing. Hana Hajflerová      tel: 775 802 274         hajflerova@sdruzenitulipan.cz
POZOR! nábor do I. běhu projektu Zaměstnání bez hranic na Liberecku stále probíhá.
Jste osoba se zdavotním znevýhodněním, jste znevýhodněni z důvodu nízké kvalifikace nebo z důvodu věku 50+? Nemůžete najít zaměstnání?
Přijďte k nám a jsme na začátku cesty. Společnými silami dojdeme do cíle.
Komunitní centrum TULIPAN, Kostelní 9 , 460 01 Liberec
Ing, Hana Hajflerová
Koordinátorka projektu "Zaměstnání bez hranic"
Tel.: 775 802 274
hajflerova@sdruzenitulipan.cz
Slavěna Horňáková
Koordinátorka projektu "Zaměstnání bez hranic"
Tel.: 775 802 276
hornakova@sdruzenitulipan.cz
Od 1. 12. 2017 jsme odstartovali nábor do projektu "Zaměstnání bez hranic", který probíhá napříč Libereckým krajem.
Jste ze Semilska nebo Českolipska?
Jste nezaměstnaní? Jste osoba s kumulací hendikepů? Jste OZP? Je Vám 50+? Dosáhli jste pouze základního vzdělání?
Tak jste ideální uchazeč. Jsme tady pro Vás.
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříč
Libereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin a
odbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně
nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříčLibereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin aodbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleněnastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
pracovních postupů, zvýšení kvalifikace a usnadnění získání dlouhodobého pracovního uplatnění.
Harmonogram projektu: 1.12. 2017 – 31.11.2020
Cílová skupina projektu:
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce:
Účastníkům projektu budou dle místa jejich bydliště k dispozici 3 regionální pracoviště, a to v Semilech, České Lípě a Liberci. Všechny plánované aktivity se tedy uskuteční v každém z regionálních pracovišť.
Účastníkům projektu bude k dispozici klíčový pracovník, který jej bude provázet směrem k potenciálnímu uplatnění na trhu práce. Sestaví a dle možností realizuje osobní (individuální) plán rozvoje.
Dle potřeby bude k dispozici pracovní nebo bilanční diagnostika, sociální pracovník, dluhový poradce, ergoterapeut, psycholog, psychiatr či peer konzultant.
V průběhu realizace projektu budou pravidelně realizovány motivační kluby. Využity budou interaktivní prvky výuky, motivační a aktivační hry, příklady z praxe, terapie, nácviky pracovních dovedností.
Předběžný program klubů:
- Zmapování potřeb, očekávání a obav účastníků, informace o trhu práce, nabídka volných pracovních míst, způsoby vyhledávání zaměstnání, motivační a aktivizační hry, skupinové a individuální práce.

- Analýza pracovních míst, orientace mezi nabídkami, způsoby vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů, fungování personálních agentur, portály práce na internetu.

- SWOT analýza osobní i profesní kariéry, příprava na přijímací pohovor - verbální, neverbální komunikace, trénink pohovorů, modelové ukázky a nácviky. Zpracování životopisu a motivačního dopisu (s využitím PC), pro vybrané účastníky projektu zpracování video životopisů.
- průběžné pracovně terapeutické aktivity - např. využití dramaterapie či arteterapie k aktivizaci a motivaci CS
- průběžná realizace praktických pracovních nácviků - trénink vybraných dovedností k rozpoznání pracovního potenciálu, lze realizovat v prostorech detašovaných pracovišť či s využitím zázemí chráněné dílny TULIPAN vč. možností nácviků venkovních činností (např. zahradnické práce aj.).
- individuální trénink PC dovedností
Dále budou organizovány vzdělávací aktivity spojené s rozvojem základních kompetencí důležitých pro vstup a udržení se účastníků projektu na trhu práce. Kurzy budou orientovány na finanční a čtenářskou gramotnost s využitím digitálních kompetencí, orientaci v pracovně právních vztazích a ochraně spotřebitele, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, kompetence k řešení problémů, samostatnosti, schopnosti pracovat v týmu aj.
Dle potřeby budou moci účastníci využití rekvalifikační kurzy. Jejich předběžné zacílení je následující:
1. Vzdělávání v oblasti sociální a výchovné (např. pracovník v sociálních službách, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky aj.).
2. Vzdělávání v oblasti administrativy (evidence zboží a materiálu, obsluha osobního počítače, asistentka/sekretářka, účetnictví aj.).
3. Vzdělávání v oblasti služeb (např. údržba veřejné zeleně, úklidové práce, hospodyně, strážný, skladník, vazačské práce aj.).
Další aktivita projektu zahrnuje proces hledání vhodného pracovního uplatnění pro účastníky projektu. V rámci této aktivity bude tedy probíhat průběžná práce a komunikace se zaměstnavateli a agenturami práce v Libereckém kraji a budou vytipována vhodná pracovní místa pro účastníky projektu. Hledána budou vhodná PM s využitím flexibilních forem práce - na zkrácený úvazek, sdílené PM, nebo celý úvazek.
Kontakt:
Ing. Hana Hajflerová
Tel.: 775 802 274
hajflerova@sdruzenitulipan.cz
Slavěna Horňáková
Tel.: 775 802 276
hornakova@sdruzenitulipan.cz

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem
GIVT
Partneři
Kontakt
Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.