Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Zaměstnání bez hranic
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007151
I. běh projektu Zaměstnání bez hranic, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007151, jde do finále
Máme za sebou úspěšný I. běh na všech pobočkách Libereckého kraje. Účastníci úspěšně zvládli vzdělávací kurzy, někteří si vyzkoušeli praktické nácviky, jiní zase úspěšně prošli rekvalifikačním kurzem. Většina účastníků má za sebou pracovní diagnostiku, ze které se dozvěděli, na jakou práci se nejvíce hodí. Zúčastnili se i různých terapií. V České Lípě si účastníci vyzkoušeli výrobu ručního papíru v rámci arteterapie a v Semilech se věnovali péči o koně v rámci hippoterapie. V České Lípě nastoupili do práce 4 účastníci. V Liberci zatím jedna účastnice. V Semilech jsou zaměstnáni 2 účastníci.
V červnu probíhá nábor účastníků do dalšího běhu. Opět využijeme spolupráce s místními úřady práce. Nabíráme v průběhu jednotlivých etap každého, kdo splní podmínky vstupu do projektu a má zájem se zúčastnit jeho aktivit.
Zpráva o projektu „ Zaměstnání bez hranic“
Projekt běží již 4 měsíce. Do 1. běhu vstoupilo 20 účastníků napříč Libereckým krajem.
Každý účastník prošel v únoru a březnu vždy individuálním poradenstvím.
V dalších měsících plánujeme pro každého účastníka půlhodinovou konzultaci s psychologem a sociálním pracovníkem, kteří vyhodnotí, pro které účastníky budou další konzultace prospěšné.
Účastníci mohou také využít dluhového poradce.
Téměř všichni účastníci se zúčastnili pracovní diagnostiky, která zahrnuje individuální konzultaci s odborným psychologem a 30ti  hodin „Rozvoje základních pracovních kompetencí“.
Pro účastníky je pravidelně 1x týdně pořádán motivační klub, kde se věnují různým aktivitám, jako je sestavení životopisu, motivačního dopisu, počítačovým nácvikům. V dalších měsících plánujeme v motivačním klubu různé druhy terapií, jako je například canisterapie, arteterapie, mandelterapie a jiné.
Během měsíce března začali pracovní nácviky, které budou pokračovat i v dalších měsících.
Na přelomu měsíce března a dubna nastupují 4 účastníci na rekvalifikace -pracovník v sociálních službách.
S pomocí projektu našli v současné době dva účastníci zaměstnání, další dva nastoupí v blízké době a u vybraných dalších účastníků probíhá jednání s potenciálními zaměstnavateli o jejich pracovním uplatnění.
Všichni klíčový pracovníci projektu nadále pracují na tom, aby i ostatní účastníci 1. běhu našli uplatnění na trhu práce a oslovují potenciální zaměstnavatele.
Pokud Vás tyto aktivity oslovily a zvažujete připojit se do našeho projetu, oslovte naše klíčové pracovníky.
Liberec …………Ing. Hana Hajflerová   tel: 775 802 274           hajflerova@sdruzenitulipan.cz
Semily…………Slavěna Horňáková      tel: 725 802 276            hornakova@sdruzenitulipan.cz
Česká Lípa……Ing. Hana Hajflerová      tel: 775 802 274         hajflerova@sdruzenitulipan.cz
POZOR! nábor do I. běhu projektu Zaměstnání bez hranic na Liberecku stále probíhá.
Jste osoba se zdavotním znevýhodněním, jste znevýhodněni z důvodu nízké kvalifikace nebo z důvodu věku 50+? Nemůžete najít zaměstnání?
Přijďte k nám a jsme na začátku cesty. Společnými silami dojdeme do cíle.
Komunitní centrum TULIPAN, Kostelní 9 , 460 01 Liberec
Ing, Hana Hajflerová
Koordinátorka projektu "Zaměstnání bez hranic"
Tel.: 775 802 274
hajflerova@sdruzenitulipan.cz
Slavěna Horňáková
Koordinátorka projektu "Zaměstnání bez hranic"
Tel.: 775 802 276
hornakova@sdruzenitulipan.cz
Jan Lelek
Odborný pracovník projektu
Tel.: 725 488 297
lelek@sdruzenitulipan.cz
Od 1. 12. 2017 jsme odstartovali nábor do projektu "Zaměstnání bez hranic", který probíhá napříč Libereckým krajem.
Jste ze Semilska nebo Českolipska?
Jste nezaměstnaní? Jste osoba s kumulací hendikepů? Jste OZP? Je Vám 50+? Dosáhli jste pouze základního vzdělání?
Tak jste ideální uchazeč. Jsme tady pro Vás.
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříč
Libereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin a
odbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně
nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříčLibereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin aodbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleněnastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
pracovních postupů, zvýšení kvalifikace a usnadnění získání dlouhodobého pracovního uplatnění.
Harmonogram projektu: 1.12. 2017 – 31.11.2020
Cílová skupina projektu:
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce:
Účastníkům projektu budou dle místa jejich bydliště k dispozici 3 regionální pracoviště, a to v Semilech, České Lípě a Liberci. Všechny plánované aktivity se tedy uskuteční v každém z regionálních pracovišť.
Účastníkům projektu bude k dispozici klíčový pracovník, který jej bude provázet směrem k potenciálnímu uplatnění na trhu práce. Sestaví a dle možností realizuje osobní (individuální) plán rozvoje.
Dle potřeby bude k dispozici pracovní nebo bilanční diagnostika, sociální pracovník, dluhový poradce, ergoterapeut, psycholog, psychiatr či peer konzultant.
V průběhu realizace projektu budou pravidelně realizovány motivační kluby. Využity budou interaktivní prvky výuky, motivační a aktivační hry, příklady z praxe, terapie, nácviky pracovních dovedností.
Předběžný program klubů:
- Zmapování potřeb, očekávání a obav účastníků, informace o trhu práce, nabídka volných pracovních míst, způsoby vyhledávání zaměstnání, motivační a aktivizační hry, skupinové a individuální práce.

- Analýza pracovních míst, orientace mezi nabídkami, způsoby vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů, fungování personálních agentur, portály práce na internetu.

- SWOT analýza osobní i profesní kariéry, příprava na přijímací pohovor - verbální, neverbální komunikace, trénink pohovorů, modelové ukázky a nácviky. Zpracování životopisu a motivačního dopisu (s využitím PC), pro vybrané účastníky projektu zpracování video životopisů.
- průběžné pracovně terapeutické aktivity - např. využití dramaterapie či arteterapie k aktivizaci a motivaci CS
- průběžná realizace praktických pracovních nácviků - trénink vybraných dovedností k rozpoznání pracovního potenciálu, lze realizovat v prostorech detašovaných pracovišť či s využitím zázemí chráněné dílny TULIPAN vč. možností nácviků venkovních činností (např. zahradnické práce aj.).
- individuální trénink PC dovedností
Dále budou organizovány vzdělávací aktivity spojené s rozvojem základních kompetencí důležitých pro vstup a udržení se účastníků projektu na trhu práce. Kurzy budou orientovány na finanční a čtenářskou gramotnost s využitím digitálních kompetencí, orientaci v pracovně právních vztazích a ochraně spotřebitele, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, kompetence k řešení problémů, samostatnosti, schopnosti pracovat v týmu aj.
Dle potřeby budou moci účastníci využití rekvalifikační kurzy. Jejich předběžné zacílení je následující:
1. Vzdělávání v oblasti sociální a výchovné (např. pracovník v sociálních službách, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky aj.).
2. Vzdělávání v oblasti administrativy (evidence zboží a materiálu, obsluha osobního počítače, asistentka/sekretářka, účetnictví aj.).
3. Vzdělávání v oblasti služeb (např. údržba veřejné zeleně, úklidové práce, hospodyně, strážný, skladník, vazačské práce aj.).
Další aktivita projektu zahrnuje proces hledání vhodného pracovního uplatnění pro účastníky projektu. V rámci této aktivity bude tedy probíhat průběžná práce a komunikace se zaměstnavateli a agenturami práce v Libereckém kraji a budou vytipována vhodná pracovní místa pro účastníky projektu. Hledána budou vhodná PM s využitím flexibilních forem práce - na zkrácený úvazek, sdílené PM, nebo celý úvazek.
Kontakt:
Ing. Hana Hajflerová
Tel.: 775 802 274
hajflerova@sdruzenitulipan.cz
Slavěna Horňáková
Tel.: 775 802 276
hornakova@sdruzenitulipan.cz

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.