Komunitní centrum TULIPAN

 

Komunitní centrum TULIPAN
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zacílen na podporu sociálního začleňování a aktivizace osob se zdravotním znevýhodněním
(duševním onemocněním či kombinací diagnóz) prostřednictvím vzniku a provozu komunitního
centra, činnosti komunitního sociálního pracovníka, s využitím řady motivačních,
iniciačních aktivit vedoucích k participaci a zplnomocnění cílové skupiny. Projekt je doplněn o
výchovně vzdělávací aktivity, poradenství a podporou integrace CS na trh práce.
Náš projekt je zacílen na podporu sociálního začleňování a aktivizace osob se zdravotním znevýhodněním(duševním onemocněním či kombinací diagnóz) prostřednictvím vzniku a provozu komunitníhocentra, činnosti komunitního sociálního pracovníka, s využitím řady motivačních,iniciačních aktivit vedoucích k participaci a zplnomocnění cílové skupiny. Projekt je doplněn ovýchovně vzdělávací aktivity, poradenství a podporou integrace CS na trh práce.
Harmonogram projektu: 1.10. 2017 – 30.9.2020
Komunitní centrum (KC) se nachází v centru města Liberce, ulici Kostelní.  Prostředí KC je pro své uživatele příjemné a vybavené tak, aby zde mohly trávit svůj čas osoby s různými zájmy. Prostory KC jsou vybaveny multifunkčními stolky a židlemi, knihovnou, deskovými společenskými hrami, edukativní hrami, tvořivými hrami aj. V rámci prostor KC je k dispozici pro návštěvníky stůl k PC a notebook s připojením na internet (pro individuální trénink na PC směrem k posílení
sociálních a pracovních kompetencí, např. zpracování životopisu, hledání kontaktů na úřady apod.),
dále tablet s didaktickými hrami, který je zapůjčován.
Prostor je koncipován tak, aby zde mohly probíhat různé aktivity, ať už tvořivé, terapeutické, volnočasové či pohybové. K dispozici jsou drobné pomůcky pro cvičení.
Provoz KC z hlediska odborného zaštiťuje kvalifikovaný komunitní sociální pracovník. Tento pracovník bude k dispozici nejen v KC, ale bude spolupracovat rovněž se zástupci obcí a měst na území Libereckého kraje.
Kromě možnosti volné návštěvy KC bude možné zúčastnit se pravidelných akcí, např. volnočasových klubů, kroužků zaměřených např. na tvořivě-pracovní činnosti. Dále zde budou pravidelně probíhat pracovně terapeutické aktivity, kulturní či společenské aktivity, cvičení, výstavy, promítání aj.
Dále bude organizována výchovně-vzdělávací činnost za účelem zvyšování pracovních a sociálních
kompetencí osob se zdravotním znevýhodněním, pořádány budou motivační kurzy, odborné
přednášky, kurzy pro zvýšení profesních dovedností a finanční gramotnosti, kurzy v oblasti bydlení a
ochrany nájemníků, apod.
V rámci provozu KC je k dispozici komplexní poradenské centrum. Aktivní roli v provozu KC
budou mít peer konzultanti (osoby s vlastní zkušeností se zdravotním znevýhodněním), kteří budou sdílet problémy s účastníky, pomáhat jim při řešení konkrétních životních situací. Za pomoci peer konzultantů a komunitního pracovníka bude probíhat depistáž jedinců s duševním onemocněním v terénu s cílem nasměrovat je k vhodné léčbě a využití aktivit vedoucích k nivelizaci jejich zdravotního stavu.
K dispozici jsou individuální poradci, a to zejména směrem k uplatnění na trhu práce, ale i k celkové podpoře sociálního rozvoje CS, získání zpětné vazby z aktivit projektu, motivace a aktivizace účastníků projektu aj.
Klientům KC je dále k dispozici sociální pracovník pro individuální sociální šetření, dále finanční
(dluhový) poradce, psycholog či psychiatr.
V rámci provozu KC bude vytvořeno tréninkové pracoviště v rámci komunitního centra, které bude zacíleno na obnovení a upevnění sociálních návyků spojených s docházkou do práce a výkonem pracovní činnosti apod.Video z otevření Komunitního centra
Odkaz na video Ještěd 
 
 rozměry: ...
Pravidelný program Komunitního centra TULIPAN:
Pondělí: od 15.00 do 16.00 – zdravotní cvičení
Středa: od 15.00 do 16.30. – arteterapeutická keramika
Čtvrtek: od 15.00 do 16.30 – Klub duševního zdraví
Přijďte nás navštívit :-)
Program na červen

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.