/

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

 

Od roku 2023 poskytuje novou sociální službu Sociální rehabilitaci (reg. č. 1895540).

 

Cíle služby:

zvýšit míru samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti klientů služby;

rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů služby v oblasti kognitivní, senzomotorické, motorické a sociální;

zprostředkovat a rozvíjet kontakty klientů služby se společenským prostředím, podporovat jejich začlenění do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.);

podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi klienty, jejich zákonnými zástupci a poskytovatelem služby;

pozitivně ovlivňovat veřejnost vhodnou prezentací aktivit klientů služby;

poskytnout klientům informace a podporu v oblastech dalšího možného rozvoje jejich osobnosti a ve využití dalších možných veřejných zdrojů a služeb.

 

Zásady poskytování sociální služby:

Dodržování Standardů kvality sociální služby a metodik naplňující standardy.

Dodržování Etického kodexu organizace a Etického kodexu sociálních pracovníků, dodržování lidských práv a základních svobod osob a zachování lidské důstojnosti.

Respektování volby – vedeme klienta k tomu, aby byl za sebe zodpovědný, samozřejmě s ohledem na jeho rozumové schopnosti.

Podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování.

Poskytování sociální služby terénní a ambulantní formou – ambulantními.

Spolupráce s dalšími organizacemi, je-li to účelné a klient to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí.

Flexibilita – služba se pružně přizpůsobuje potřebám klientů.

Naše podpora vede k aktivizaci a postupnému osamostatňování klientů služby SR.

 

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinou poskytované služby sociální rehabilitace TULIPAN, jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením.

 

Věkové vymezení cílové skupiny je následující:

Dorost (16 – 18 let)

Mladí dospělí (19 – 26 let)

Dospělí (27 – 64 let)

 

Nabízené činnosti

 

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti klienta služby prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život  nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživatele, a to s  ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu  spolupráce“.

 

Podpora je realizována individuálně nebo ve skupině 2 - 10 klientů (dle typu aktivity).

 

Náplň činností klientů sociální rehabilitace TULIPAN

 

nácvik péče o domácnost (nácvik nakupování – hospodaření s penězi, učení hodnoty peněz

nácvik obsluhy běžných zařízení spotřebičů),

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání atp.),

nácvik samostatného pohybu (orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky),

nácvik vyřizování osobních a úředních záležitostí (úřad, pošta, lékař, telefonování atp.),

nácvik způsobu chování v běžných sociálních situacích,

nácvik komunikačních dovedností,

nácvik počítačové gramotnosti (email, internet, FB),

udržování a rozvíjení bazálních vědomostí a dovedností (čtení, psaní, počítání, všeobecný přehled),

účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích ve Sdružení TULIPAN, návštěva kulturních akcí a realizace aktivizačních činností mimo Sdružení TULIPAN (kino, divadlo,  koncert, výstava, kavárna),

realizace aktivizačních činností (výtvarné, hudební, dramatické, rukodělné),

účast na motivačních, zážitkových a relaxačních programech a pobytech,

získávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

 

Jednání se zájemcem o sociální službu

 

První kontakt se zájemcem probíhá buď ambulantní formou v kancelářích SR Sdružení TULIPAN nebo v terénu v Libereckém kraji. Zájemce o službu může pracovníky kontaktovat také telefonicky nebo emailem, kdy je dohodnuta osobní schůzka. Zájemce o službu přichází sám z vlastní iniciativy nebo na jiné doporučení.

 

Požádá-li nás o spolupráci jiná osoba než konečný zájemce o službu - např. pečující osoba, lékař, aj.  snažíme se o to, aby tento subjekt naši službu zájemci navrhnul, příp., aby nám domluvil schůzku.  Před zahájením spolupráce tedy probíhá rozhovor, kdy pracovník Sdružení TULIPAN získává informace, mapuje potřeby zájemce, poskytuje informace o podmínkách a průběhu poskytovaní služby a společně formulují individuální potřeby zájemce o službu. V průběhu rozhovoru pracovník služby vždy respektuje přání zájemce o službu, podporuje jeho svobodnou vůli se rozhodnout a zdůrazní jeho odpovědnost za svá rozhodnutí.

 

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

 

Po jednání se žadatelem o službu je uzavírána smlouva o poskytování sociální služby. Smlouvu s žadatelem (jeho zákonným opatrovníkem) – pověřený pracovník sociální služby. Ze zájemce o službu se podpisem smlouvy stává klient a je dle IP zapojen do příslušných aktivit Sdružení TULIPAN.

 

Klienti jsou při ujednání smlouvy plně seznámeni s následujícími informacemi:

rozsah, místo a čas poskytování a cena sociálních služeb;

poslání a cíle služby;

doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy, výpovědní důvody, výpovědní lhůty;

práva a povinnosti klienta; práva a povinnosti služby

pravidla stížností

pravidla pobytu v prostorách kanceláří SR

 

 

Úhrada za poskytování sociální služby

 

Sociální rehabilitace TULIPAN je bezplatná služba.

 

Stížnosti

 

Klienti si mohou stěžovat, pokud budou nespokojeni. Klientům je zajištěno, že v případě stížnosti nebudou nijak ze strany zaměstnanců SR TULIPAN sankcionováni.

 

Stížnost, podnět nebo připomínku je možno podat:

ústně (sdělením kterémukoli pracovníkovi služby)

vlastní písemnou formou nebo do formuláře k tomu určenému

písemně zaslat poštou na adresu Sdružení TULIPAN, z.s., 28. října 59/42, Liberec, 460 07

e-mailem kontakt@sdruzenitulipan.cz

anonymně do schránky k tomu určené (poštovní schránka sociální služby)

klient, zákonný zástupce, opatrovník má právo zvolit si svého mluvčího, zástupce

 

 

Důvody ukončení poskytování sociální služby

 

Smluvní vztah založený smlouvou o poskytnutí sociální služby může zaniknout uplynutím sjednané doby, úmrtím klienta, písemnou nebo ústní výpovědí či dohodou, a to z těchto důvodů:

 

a) naplnění stanoveného cíle klienta (výpovědí ze strany klienta, dohodou);

b) zánik služby či poskytovatele (výpovědí ze strany poskytovatele);

c) porušení pravidel uvedených v Informacích pro zájemce a uživatele SR (výpovědí ze strany poskytovatele);

d) klient přestal naplňovat kritéria stanovená pro cílovou skupinu (výpovědí ze strany poskytovatele).

 

Klient může vypovědět smlouvu s okamžitou platností, a to bez udání důvodu.

Lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedeného v bodech b) a d) je minimálně jeden měsíc; v případě bodu c) může poskytovatel klientovi vypovědět smlouvu s okamžitou platností.

 

Záznam o ukončení služby provede sociální pracovník do dokumentace klienta. Veškerou dokumentaci klienta zpracuje klíčový pracovník do měsíce od ukončení služby.

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

 

SR je poskytována jak formou ambulantní (kancelář pro jednání s klienty, zájemci a dalšími partnery v rámci poskytování sociální služby), tak terénní formou.

 

SR ambulantní část – kancelář se nachází na adrese: 28. října 59/42, 460 07 Liberec

 

Jedná se o objekt, který je běžně dostupný automobilem, kdy je možnost parkování ve dvoře objektu, v případě plné kapacity nedaleko /v těsné blízkosti. Parkování mimo objekt je zpoplatněno SML. Lehká dostupnost je i spoji hromadné dopravy, konkrétně denními linkami č. 17, 2, 3.  Objekt je umístěn v lokalitě městské zástavby, která je plně občansky vybavena. Je zde dostupné nákupní centrum, pošta, zdravotní středisko, a i zde všude bude poskytována sociální služba dle individuální potřeby klienta zejména ve formě doprovodu či asistence.

 

Objekt sociální služby SR je částečně bezbariérový – není zde bezbariérové WC. Kanceláře sociální služby se nachází v přízemí objektu. Další zázemí služby je rozprostřeno v dalších částech objektu.  Zázemí se skládá ze dvou částí: zázemí pro pracovníky sociální služby (kancelář) a dále místnost pro jednání s klienty, a dalšími subjekty (konzultační místnost a zasedací místnost). V zasedací místnost, kde se mohou odehrávat skupinové, ale individuální aktivity. Všechny prostory sociální služby jsou vybaveny standartní kancelářským nábytkem: stoly, židle, PC, dataprojektor, flipchartem, křesla.  K sociální službě náleží recepce, kde se mohou klienti a zájemci o službu dozvědět více informací.

Součástí objektu je i WC a kuchyňka, která je standartně vybavena (kávovar, varná konvice, myčka atd.).

 

SR – ambulantní část objekt Frýdlantská – adresa: Frýdlantská 1351/15, 460 01 Liberec

 

Jedná se o objekt, který je běžně dostupný automobilem, kdy je možnost parkování v těsné blízkosti na placených parkovištích SML.  Lehká dostupnost je i spoji hromadné dopravy, konkrétně linkami, které staví na zastávce Šaldovo náměstí, Nám. Dr. E. Beneše a dalších zastávek v okolí centra města Liberce. Objekt je umístěn v lokalitě městské zástavby, která je plně občansky vybavena. Je zde dostupné nákupní centrum, pošta, nemocnice, úřady. V těsné blízkosti se nachází OSSZ Liberec a i zde všude bude poskytována sociální služba dle individuální potřeby klienta zejména ve formě doprovodu či asistence.

 

Objekt sociální služby SR je částečně bezbariérový – není zde bezbariérové WC. Kanceláře sociální služby se nachází v prvním patře objektu. V objektu je výtah. Další zázemí služby je rozprostřeno v dalších částech objektu.  Zázemí se skládá ze dvou částí: zázemí pro pracovníky sociální služby (kancelář) a dále místnost pro jednání s klienty, a dalšími subjekty (konzultační místnost a zasedací místnost). V zasedací místnost, kde se mohou odehrávat skupinové, ale individuální aktivity. Všechny prostory sociální služby jsou vybaveny standartní kancelářským nábytkem: stoly, židle, PC, dataprojektor, flipchartem, křesla.  K sociální službě náleží recepce v přízemí objektu, kde je možné také konat různé aktivity. Součástí objektu je i WC a kuchyňka, která je standartně vybavena (kávovar, varná konvice, atd.).

 

Objekt ve Frýdlantské ulici je určen převážně pro skupinové a individuální setkávání s klienty.

Objekt na adrese 28. října je především pojat jako zázemí a administrativní místo sociální služby.

 

SR terénní část – služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí

 

Časová dostupnost

Pracovníci služby budou pro službu sociální rehabilitace TULIPAN působit v ambulantní formě převážně v kanceláři sociální služby na adrese: 28. října 59/42, 460 07 Liberec, nebo na adrese Frýdlantská 1351/15, 460 01 Liberec v případě potřeby a po domluvě je možné domluvit kontakt se sociálním či dalším pracovníkem na jiném místě, dle potřeb klienta.

 

Terénní forma je dána potřebami klienta.

 

Provozní doba sociální služby SR

 

Ambulantní služba je poskytována ve dnech:

Pondělí: 08:00 - 18:00

Úterý: 08:00 – 17:00

Středa: 09:00 - 18:00

Čtvrtek: 09:00 – 17:00

Pátek: 08:00 – 14:00

 

Terénní služba je poskytována ve dnech

Pondělí: 08:00 – 18:00, dle individuálních potřeb klienta

Úterý: 08:00 – 17:00, dle individuálních potřeb klienta

Středa: 09:00 – 18:00, dle individuálních potřeb klienta

Čtvrtek: 09:00 – 17:00, dle individuálních potřeb klienta

Pátek: 08:00 – 14:00, dle individuálních potřeb klienta

 

Pozn: provozní dobu sociální služby bude v případech zvláštního zřetele možné přizpůsobit klientovým potřebám na jiné časy, než je provozní doba sociální služby.

 

Územní působnost sociální služby

 

Sociální služba působí převážně v ORP Liberec.

 

 

Službu Sociální rehabilitace podporuje Liberecký kraj

Kontaktní pracovníci sociální služby SR:


Kašparová Marie

Tel: 777 677 903

Email: kasparova@sdruzenitulipan.cz

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše