/

Ostatní projekty

Ostatní projekty
Zlepšení životních podmínek a postavení osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji
Dovolujeme si Vás jménem Sdružení TULIPAN, z.s. pozvat ke kulatým stolům, kde budou prezentovány výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi osobami se zdravotním postižením, které žijí s duševním onemocněním. Dotazníkové šetření se týkalo přístupu úřadů a institucí k této skupině osob, dostupnosti služeb pro tyto osoby a dále empatie projevované při jednání s duševně nemocnými.
K účasti vítáme zástupce úřadů, institucí, lékaře, zástupce zaměstnavatelů a další stakeholdery, kteří ve svých profesích přicházejí do styku se zdravotně postiženými osobami.
Přihlásit se můžete na těchto kontaktech:
pro Liberec: seifertova@sdruzenitulipan.cz
pro Jablonec n. N.: mackova@sdruzenitulipan.cz
pro Raspenavu / Frýdlantsko: sukova@sdruzenitulipan.cz
pro Semily: lorenzova@sdruzenitulipan.cz
Rodina
Aktivity projektu „Podpora rodin se specifickými potřebami II“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina
Číslo projektu 17486

Výše uvedený projekt je zacílen na práci s rodinami se specifickými potřebami, v rámci nichž je členem či jsou členy osoby se zdravotním postižením (zejména s psychiatrickými diagnózami). Projekt je zacílen na řešení problémů a jejich prevenci v těchto rodinách. Projekt byl realizován na území okresu Semily v roce 2020. Nyní, v roce 2021 je projekt realizován na Českolipsku.
Práce s pečujícími a jejich rodinami zahrnuje především:
PORADENSTVÍ
  • v oblasti sdílení formální a neformální péče: Systém sociálních služeb je široký, často se v něm pečující obtížně orientují. Je třeba znát, jak služby fungují a pro koho jsou vhodné. Dále je třeba najít službu s volnou kapacitou
  • orientace v oblasti státní sociální podpory
  • poradenství v oblasti sladění péče a zaměstnání
  • organizace svépomocných skupin: Pečující o osoby se zdravotním znevýhodněním řeší v různých životních fázích svých dětí odlišné otázky. Dále každé onemocnění má jiný průběh, k rozvoji dítěte pomáhají jiné metody. Za účelem načerpání zkušeností a přenosu dobré praxe jsou ideální tzv. svépomocné skupiny
  • pomoc s řešením dalších obtížných životních situací rodin (příprava na MŠ/ZŠ, hledání vhodného školského zařízení, řešení poruch učení, aj.)
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
  • zprostředkování odborného poradenství dle potřeby rodin (psycholog, sociální pracovník, psychiatr,právní poradenství, dluhové poradenství, peer konzultant): Poradenství řeší nepříznivé životní situace v rodinách, jako jsou rozvody, dluhy, nadměrné psychické zatížení rodin, nepříznivá sociální či krizová situace, aj.
DOPROVÁZENÍ
  • doprovázení na vhodné organizace, instituce, lékaře. V nelehké životní situaci pečujících, při jejich dezorientaci v oblasti péče a navazujících služeb, nedostatku času a informací je významná služba doprovázení, správného nasměrování, např. pomoc s hledáním vhodné sociální služby, komunikace s vybranými institucemi či odborníky apod.
VZDĚLÁVÁNÍ
  • organizace odborných kurzů pro pečující a jejich rodin za účelem zvýšení kvality poskytované péče a zlepšení jejich životní situace
OSVĚTA
  • osvěta pečujících ohledně péče o závislé členy v rodině a široké veřejnosti. Motivace pečujících a jejich rodin k využívání odborných služeb. Dále je třeba snížit obavy ze stigmatizace, kdy se rodiny bojí postavit se k problému čelem a vyhledat odbornou pomoc
Kontaktní osoba pro projekt:
Eva D´Sousa
Tel.: +420737295625
berryna@centrum.cz
Podpora rodin se specifickými potřebami II
Číslo projektu: 17486
Těší nás, že si naší dobré práce v regionech Libereckého kraje váží a jsou nás ochotni podpořit. V tomto konkrétním případě se jedná o podporu ze strany Města Cvikov, které prostřednictvím individuální dotace přispělo 5000 Kč na realizaci podpůrných činností pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel - neformální pečující v jejich nelehké životní situaci pro osobu závislou.

 

 

Sociální zemědělství v TULIPANu 2021
Představujeme vám projekt „ Sociální zemědělství v TULIPANu 2021“ č. rozhodnutí 49/2021, do kterého se, jako zaměstnanci Sdružení TULIPAN, můžete v letošním roce aktivně zapojit.
I letos je tu pro Vás možnost zabývat se společně zahradnickým činnostmi na zahradě v libereckém Hergesellu. K tomu se dále můžete zapojit do půl-denních aktivit s koňmi na farmě a 7 osob bude moci letos jet na víkendový pobyt s činnostmi sociálního zemědělství do Hřebčína Hradčany v Orlických horách, který už někteří z Vás znají z předchozích let.

Pro zapojení se do aktivit kontaktujte Marii Kašparovou, tel.č. 777 677 903 nebo Lucii Jiřičnou, tel.č. 775 802 271

Vybavení chráněného bydlení
Jednou ze služeb, kterou poskytujeme osobám se zdravotním postižením je i služba chráněného bydlení. V letošním roce se nám podařilo stavebně uzpůsobit rodinný dům v Liberci nárokům, které jsou na chráněné bydlení kladeny. Zde najde svůj nový domov 7 osob se zdravotním postižením. Děkujeme Nadaci ČEZ, která se rozhodla podpořit naše úsilí a přispěla na nákup vybavení a zařízení chráněného bydlení.
Destigmatizace osob s duševním onemocněním
Děkujeme za podporu České televizi, která se rozhodla vyhradit část vysílacího času určeného pro charitativní spoty našemu Sdružení. Charitativní spoty, které sami vyrobíme, budou zaměřeny na destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Ve spotech budeme prezentovat osobnosti, které se ve svém životě potýkají s duševní chorobou a i přes tuto složitou životní situaci dosáhly obdivuhodných výsledků v nejrůznějších oborech.
Společnou cestou
Projekt Společnou cestou je zaměřen na boření mýtů, které má široká veřejnost spojené s osobami s psychiatrickou diagnózou. Projekt přispívá také k včasné diagnostice duševních onemocnění a informovanosti zdravotně postižených o jejich právech a službách, které mohou využít.
Vybavení chráněné dílny pro osoby zdravotně postižené
Partner projektu:
Nadační fond Tesco, NROS
Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a Nadaci rozvoje občanské společnosti za to, že se rozhodli podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením a přispěli nám na nákup šicích a uklízecích strojů.
Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a Nadaci rozvoje občanské společnosti za to, že se rozhodli podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením a přispěli nám na nákup šicích a uklízecích strojů.

 

 

Nadace ČEZ: Podpora regionů 2020
Příjemcem je: Sociální podnik TULIPAN s.r.o.
PR20/44131 - NÁDOBÍ DO POLÉVKÁRNY SOCIÁLNÍHO PODNIKU TULIPAN

Obsah projektu:

Účelem projektu je vybavit kuchyň a jídelnu nově zařizované polévkárny "Moje polévkárna" v Liberci v Kostelní ulici: https://www.facebook.com/mojepolevkarna , která bude fungovat na principech sociálního podnikání. Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním znevýhodněním, které najdou v tomto podniku své pracovní uplatnění. Projekt přispívá především k řešení problému spojeného s vysokou nezaměstnaností osob se zdravotním znevýhodněním, zejména s duševním onemocněním a s vysokou mírou negativní stigmatizace této cílové skupiny.

Z dotace pořídíme základní nádobí do kuchyně a jídelny sociálního podniku. Jde zejména o velkokapacitní hrnce, tlakové hrnce, pánve, nože, příbory, příslušenství na krájení surovin a nádobí na servírování pokrmů a nápojů, a dále mixér, mlýnek, kráječ, robot, svářečku na jídelní misky apod.

 

 

Psychologické poradenství pro osoby handicapované zejména duševně
Dotace: 9000 Kč
Termín realizace Projektu: 1. 3. 2021 – 13. 12. 2021
Místo realizace: Jablonec nad Nisou
Popis:
Cílem aktivity je umožnit co nejvíce osobám (zejména duševně handicapovaným) využití služeb psychologa, které jsou v současné době nejžádanější službou ze strany cílové skupiny zdravotně postižené osoby.

 

 

Zlepšení životních podmínek a postavení osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji
č.projektu: 47/21/PPZ/CAU
Projekt je podpořen z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče, dotací ve výši 250 490 Kč.
Projekt probíhá v roce 2021

 

Cílem projektu je sběr informací od osob se zdravotním postižením, jejich potenciálních a stávajících zaměstnavatelů či dalších skupin, které mají vhled do života hendikepovaných a mohou pojmenovat problémy, které osoby se zdravotním postižením řeší a které mohou často zůstat skryty kompetentním osobám na městských úřadech, krajském úřadu a v dalších organizacích typu zdravotních pojišťoven, úřadů práce, místních akčních skupin atd.. Dalším cílem projektu bude destigmatizace OZP v očích úředníků a zástupců kompetentních orgánů. Geograficky se projekt zaměřuje na Liberecký kraj, který dobře známe a kde má Sdružení TULIPAN navázány velmi dobré kontakty se zdravotně postiženými, zaměstnavateli, lékaři i zástupci obcí, úřadů a dalších subjektů, které budou informovány o obtížích, které znesnadňují život hendikepovaným.

Výstupem projektu bude závěrečná zpráva projektu, která bude obsahovat popis všech setkání, problémy, které jsou OZP v jednotlivých částech Libereckého kraje vnímány jako zásadní a dále navrhovaná řešení ze strany dotčených organizací a reakce na navrhovaná opatření ze strany OZP.

 

Do projektu se můžete zapojit vyplnění dotazníku https://bit.ly/dotaznik-zlepseni-zivotnich-podminek-OZP
Sběr dat probíhá cca do poloviny srpna 2021. Předem děkujeme.
Kontakt: jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

 

Využití peer konzultantů v TULIPANU 2021

č.projektu: 48/21/PPZ/CAU
Projekt je podpořen z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče dotací ve výši 190 740 Kč.
Projekt probíhá v roce 2021.

 

Cílem projektu je zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním a redukce rizik vyplývajících z psychických onemocnění prostřednictvím zapojení peer konzultantů do konzultační činnosti směrem k podpoře duševního zdraví cílové skupiny. Setkání a rozhovory klientů projektu s peer-konzultanty - osobami, které mají samy osobní zkušenost s psychiatrickou diagnózou, své onemocnění mají pod kontrolou a zároveň jim umožňuje každodenní běžné fungování, účastníkům projektu umožní posunout se dál v procesu zotavení. Cílem projektu je také proškolení nových peer-konzultantů i další proškolení našich stávajícíh peerů.

 

Připravili jsme sérii svépomocných skupin pro osoby žijící s duševním onemocněním, které proběhnou na našich kontaktních místech v Libereckém kraji.

 

Nejbližší termíny svépomocných skupin, na které Vás zveme, jsou:

kancelář Sdružení TULIPAN, Nové Město pod Smrkem: 20. 7. 2021, 17. 8. 2021

Komunitní centrum TULIPAN, Liberec, Frýdlantská ulice: 27. 9. 2021 od 15 do 16 h

Komunitní centrum TULIPAN, Jablonec nad Nisou, Poštovní ulice - OC EVEKO: 12. 8. 2021

 

Pro aktuální info sledujte náš facebook https://www.facebook.com/sdruzenitulipan.zs

Kontakty:

Jablonec nad Nisou: mackova@sdruzenitulipan.cz, 771 144 990

Liberec: seifertova@sdruzenitulipan.cz, 774 450 164

Nové Město pod Smrkem/Frýdlant: sukova@sdruzenitulipan.cz, 775 802 270

Semily: hornakova@sdruzenitulipan.cz, 775 802 276

 

Rozvoj kvality služeb chráněného bydlení ve Sdružení TULIPAN

Projekt je podpořen z nadace ČEZ Neziskovky 2021 nadačním příspěvkem ve výši 100 000 Kč, na základě smlouvy č. LBK NZ21/46941.

 

Předmětem projektu je profesionalizace organizace ve vztahu k provozování pobytové sociální služby chráněné bydlení TULIPAN s kapacitou 10 osob, ve kterém poskytujeme služby zejména osobám s vážným duševním onemocněním, v návaznosti na reformu psychiatrické péče.

 

Přínosem pro naši organizaci budou vyškolení zaměstnanci v oblastech, které potřebují ke své každodenní práci. Zavedení docházkového systému s čipy povede k časové úspoře vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků naší organizace. Dále projekt zahrnuje psychologické a psychiatrické poradenství, které je v současné době nejžádanějším poradenstvím ze strany našich zaměstnanců a klientů, povede ke stabilizaci jejich psychického stavu a možnosti setrvat v pracovním procesu.

 

 

Státní fond kultury ČR - TULIFEST 2021

Státní fond kultury ČR se rozhodl podpořit náš kulturní svátek TULIFEST 2021, který propojuje osoby hendikepované s osobami tzv. zdravými jak na jevišti tak i v hledišti. I díky této podpoře se i letos uskuteční již 8. ročník TULIFESTu.

 

Ministerstvo kultury  - Kulturní mosty hendikepovaných ke zdravé populaci 2021

Kulturní aktivity na rok 2021 Sdružení TULIPAN podpořilo Ministerstvo kultury. Jedná se o TULIFEST, který se uskuteční 10.9. a o Týden s TULIPAN, který již tradičně probíhá v předvánočním adventním času. Obě akce mají stejný cíl propojit svět hendikepovaných se světem tzv. zdravých osob. Dalším cílem je destigmatizovat osoby žijící s duševním onemocněním v očích široké veřejnosti.

 

Nadace umění pro zdraví - TULIFEST, Týden s TULIPANem 2021

Děkujeme Nadaci umění pro zdraví, která se opakovaně rozhodla podpořit naše kulturní aktivity. Díky ní budeme moci nakoupit materiál na rukodělné workshopy, které jsou nedomyslitelnou součástí Týdnu s TULIPANem i TULIfestu. Workshopy jsou vedeny osobami s tělesným či duševním postižením a přirozeně tak dochází k prolnutí zdravotně znevýhodněných se širokou veřejností.

 

Renault Trafic pro chráněné dílny
Díky příspěvku Nadace ČEZ jsme mohli zakoupit pro chráněné dílny automobil Renault Trafic. Tento osobní užitkový automobil nám umožňuje přijímat pro chráněnou dílnu i zakázky, které bychom dříve museli odmítnout z důvodu nedostupnosti přepravních kapacit. Těší nás, že se nám za kontinuální podpory Nadace ČEZ daří udržovat a nadále navyšovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, které by se jinak uplatňovaly na trhu práce jen s velkými potížemi.

 

 

Kulturní rok s TULIPANem 2021

Projekt „Kulturní rok 2021 s TULIPANem“ je zaměřen na rozvoj kulturních aktivit v Liberci.  Hlavním cílem projektu je prostřednictvím kulturních aktivit propojit zdravou a tělesně znevýhodněnou populaci. Aktivity spočívají v uspořádání kulturních akcí, zahrnujících hudbu, tanec a další kulturní tvorbu, se zaměřením na setkávání jedinců se zdravotním postižením a intaktní společností.

Součástí projektu „Kulturní rok 2021 s TULIPANem“ je:

 

1. TULIFEST 2021 - 8. ročník soutěžní přehlídky začínajících a amatérských hudebníků – bude se konat 10.9.2021 na Soukenném náměstí v LIberci

2. Týden s TULIPANem 2021 - 14. ročník celotýdenní kulturní akce - bude se konat v prosinci 2021 na Benešově náměstí v Liberci

Sami sobě - vzdělávání a supervize

Projekt Sami sobě - vzdělávání a supervize se skládá z těchto oblastí aktivit:

Za prvé díky němu budeme schopni zajistit vzdělávání našich zaměstnanců v rámci odborných  kurzů zaměřených na získávání jednak profesních znalostí a dále na psychohygienu, prevenci syndromu vyhoření a další témata potřebná k tomu, aby naši vedoucí pracovníci mohli dlouhodobě podávat stabilní výkon.

Další aktivitou projektu jsou supervize pro zaměstnance (zdravé i zdravotně postižené) jako prevence syndromu vyhoření.

Podpora duševního a fyzického zdraví pro OZP a neformální pečující

Hlavním cílem projektu je podpora aktivit, které napomáhají zlepšení zdravotního stavu handicapovaných obyvatel a rovněž osob, které o ně pečují.

Dílčími cíli projektu jsou: podpora zdravého životního stylu znevýhodněných osob a osob pečujících o ZP osoby; aktivizace a zkvalitnění trávení volného času handicapovaných osob a osob, které o ně pečují; podpora sebeobslužných dovedností a pracovní rehabilitace; rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času; zlepšování podmínek pro seberealizaci a posilování duševního zdraví.

Kulturní rok s TULIPANEM - TULIFEST 2021
TULIFEST zviditelňuje začínající, mladé či amatérské umělce - jak zdravotně znevýhodněné tak i zdravé. Dalším cílem je propojování a sdílení volného času i společných aktivit obou těchto skupin obyvatel. Akce je inkluzivního charakteru. Každého ročníku se účastní umělci se zdravotním postižením. Aktivitami festivalu představujeme hendikepované lidi jako plnohodnotnou součást společnosti, boříme mýty a podporujeme destigmatizaci osob zdravotně postižených.

 

 

Nadace Divoké husy podpoří naši benefiční akci

Nadace Divoké husy podpoří naši benefiční akci, která se bude konat ve dnech 6. - 10. 12. 2021 v Liberci v rámci naší tradiční akce Týden s TULIPANEM.

www.divokehusy.cz

 

TULIPAN regionálním výrobcem 2021
Díky projektu "TULIPAN regionálním výrobcem 2021", který byl podpořen ze strany Libereckého kraje, budeme moci pořídit nové vybavení našich prodejních stánků. Na prodejních akcích (jarmarcích, městských slavnostech, trzích atd.) prodáváme výrobky našich chráněných dílen. Jedná se zejména o keramické výrobky, svíčky, mýdla, náramky, látkové tašky atd.. I tržby z těchto prodejů nám umožňují naplňovat naše základní poslání - poskytnou zaměstnání osobám se zdravotním postižením, zejména s psychiatrickou diagnózou.

 

 

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

Jablonecká 46/34, Liberec - Liberec V-Kristiánov

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše