/

Sociální služby

Chráněné bydlení TULIPAN – sociální služba
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním služby Chráněné bydlení je reagovat na nepříznivou sociální situaci, kdy je dle moderních trendů přistupováno k tomu, že je klientům ponechávána co největší možná míra autonomie a zodpovědnosti za vlastní záležitosti, přitom je, ale klientům chráněného bydlení dána taková podpora, která ve své podstatě vede uživatele, dle vlastních schopností a možností, k co nejvyšší možné míře samostatnosti v bydlení, stravování, péči o vlastní osobu, v péči o domácnost a finance, dále pak v zapojení se do společnosti a pracovního procesu.
Sdružení TULIPAN se svou dlouholetou činností snaží pomáhat a pracovat s lidmi se zdravotním znevýhodněním
a rozšíření našich služeb o sociální službu chráněného bydlení je jen další krok ke zkvalitnění služeb v Libereckém kraji pro zdravotně postižené.
Posláním Chráněného bydlení TULIPAN je poskytnout uživateli podporu na jeho cestě k samostatnému bydlení.
Chráněné bydlení je sociální služba, která má za cíl umožnit klientům vést v maximální možné míře samostatný život srovnatelný s jejich vrstevníky bez postižení. Chráněné bydlení TULIPAN, má uživatelům rozšiřovat životní možnosti a zároveň odrážet současné společenské podmínky.
Sociální služba Chráněné bydlení TULIPAN je registrovanou sociální službou: Chráněné bydlení TULIPAN (8533092).
Chráněné bydlení je posykováno na adrese: Burianova 917/7, 460 06 Liberec VI – Rochlice.
Služba je poskytována v bytě, který je umístěný v klidné lokalitě v městské části Rochlice.
V chráněném bydlení jsou celkem 3 pokoje, které jsou určeny pro uživatele chráněného bydlení.
Jedná se o samostatné a neprůchozí pokoje.
Uživatelům jsou k dispozici další společné prostory - kuchyň s jídelním koutem, společenská místnost, sociální zařízení, koupelna s vanou, lodžie.
Uživatelé mohou využívat automatické pračky, myčku na nádobí, v bytě je přístup k internetu.
Kapacita Chráněného bydlení TULIPAN jsou 3 uživatelé, kdy je do budoucna počítáno s rozšířením kapacity chráněného bydlení.
Sociální služba se poskytuje v tomto časovém rozsahu: ubytování 24 hodin denně.
Úkony péče jsou poskytovány v pracovní dny, dle provozní doby sociální služby v rozsahu dle individuálních potřeb klientů.
Principy
Rovnocenný přístup – se všemi jednáme stejně
Uživatel služeb, jeho opatrovník a pracovníci jsou rovnocenní partneři a podle toho spolu jednají.
Přiměřená odpovědnost – odpovídáme za svá rozhodnutí a život
Každý člověk nese odpovědnost za svá rozhodnutí dle svých schopností.
Přiměřená podpora – být maximálně samostatný
Uživateli služeb poskytujeme dohodnutou podporu, která mu umožní samostatně žít a neomezuje ho.
Přiměřené riziko – riziko je běžnou součástí života
Rizikům se snažíme předcházet přípravou a úpravou prostředí tak, aby nás v našem životě jejich případný výskyt co nejméně omezoval.
Individuální přístup – každý jsme jiný
Veškerá činnost se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce.
Respektování práv, důstojností a potřeb každého člověka – respektuje se navzájem
Aktivní účast – děláme věci společně
Základní činnosti služby
poskytnutí ubytování
pomoc při zajištění chodu domácnosti, při zajištění stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cíle služby
dlouhodobá pomoc a podpora při budování a posilování dovedností nezbytných pro budoucí samostatné bydlení (např. samostatné užívání léků, nakupování, vaření, úklid, praní, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, komunikace se sousedy a členy komunity apod.)
pomoc na cestě osamostatnit se od své rodiny a získat dovednosti a sebedůvěru nezbytnou
k samostatnému a nezávislému životu
Cílová skupina klientů:
osoby s chronickým duševním onemocněním (Osoby s psychiatrickými diagnózami)
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením (Osoby s lehkým mentálním postižením)
osoby se zdravotním postižením
Sociální služba je určena osobám od 18 do 64 let.
Služba Chráněného bydlení TULIPAN je určena těm kdo, potřebují individuální podporu v každodenním životě.
Jednání se zájemcem o službu
Jednání se zájemcem o službu probíhá s pracovníkem, který má sociální službu na starosti. Schůzka může být sjednána po telefonickém či mailovém kontaktu, kdy si zájemce domluví první osobní schůzku. V průběhu jednání zájemce získá všechny potřebné informace o službě, je zmapován jeho osobní cíl – v čem mu má služba pomoci, jaké jsou jeho potřeby.
Každý zájemce má možnost si chráněné bydlení prohlédnout. Podmínkou pro vstup do služby je potvrzení lékaře o příslušnosti zájemce k cílové skupině.
Smlouva o poskytování služby chráněné bydlení se uzavírá na dobu 1 roku s možností prodloužení dle individuální dohody a potřeb klienta. Všechny náležitosti smlouvy jsou zájemci podrobně vysvětleny, včetně výše úhrad a způsobu vyúčtování za poskytované služby, pravidel služby, možnosti sdělit stížnost. Smlouvu si může zájemce prostudovat doma, nebo projednat za účasti a podpory např. rodinného příslušníka či opatrovníka.
Chráněné bydlení je hrazená služba. Uživatel je povinen zaplatit úhradu, přičemž úhrada se skládá ze dvou částek a to nákladů za ubytování a nákladů za poskytování úkonů péče. Ceny se řídí aktuálním ceníkem poskytovaných služeb, který je přílohou smlouvy o poskytnutí služby chráněné bydlení.
Výše úhrady za poskytované úkony péče činí 120 Kč za hodinu a 80 Kč za hodinu, dle úkonu péče. Pokud uživateli není přiznán příspěvek na péči nebo výše příspěvku na péči je nižší než úhrada stanovená za skutečně odebrané služby v daném měsíci, bude individuálně zhodnocen měsíční příjem uživatele.
Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče podle zákona č. 108/2006 Sb. na základě měsíčního vyúčtování poskytnutých služeb. Podkladem pro stanovení částky za úkony péče za daný měsíc je výpis z databáze poskytovatele.
Standardy kvality sociální služby
Informace pro zájemce a klienty chráněného bydlení
Ceník
Zjištění předběžného zájmu
Kontakty
Vedoucí sociální služby Chráněného bydlení TULIPAN – Mgr. Zora Machartová
Adresa: Sídlo Sdružení TULIPAN, z. s. – Sokolská 113/8, 460 01 Liberec I – Staré město
Korespondenční adresa: Komunitní centrum TULIPAN  - Ulice Kostelní 9/7, 460 01 Liberec II- Nové město
Kontakt
Mgr. Petra Čuprová – kontaktní osoba sociální služby
Tel: 774 450 182
Email: cuprova@sdruzenitulipan.cz
Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje   
Služba je podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec     
Děkujeme!

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město

 

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.