/

Detail aktuality

/
Spolupráce s Norskem
25.02.2020
Proběhla zahraniční cesta v rámci programu Zdraví,  bilaterální iniciativy „Cooperation of TULIPAN and Haukeland University Hospital“  /
Spolupráce Sdružení TULIPAN a Haukeland University Hospital v Bergenu
Proběhla zahraniční cesta v rámci programu Zdraví,  bilaterální iniciativy „Cooperation of TULIPAN and Haukeland University Hospital“  / Spolupráce Sdružení TULIPAN a Haukeland University Hospital v Bergenu
V první polovině února (12. až 14. února) 2 zástupkyně ze Sdružení TULIPAN a lékařka oddělení dětské a adolescentní psychiatrie KNL a.s. uskutečnily pracovní cestu do norského Bergenu do 2. největší nemocnice v Norsku - Haukeland universitetssjukehus za účelem navázání spolupráce s Klinikou pro duševní zdraví dětí a mládeže /  Child and adolescent mental health services (CAMHS). Na cestu a jednání byl poskytnut grant na bilaterální iniciativu „Cooperation of TULIPAN and Haukeland University Hospital“ z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 v programu Zdraví.
Cílem celé akce byla inspirace, získání informací, zkušeností a know-how z bergenské  Kliniky a rovněž z další navštívené instituce, Agentury pro děti a rodiny při municipalitě Bergen, se kterou liberecká výprava navázala spolupráci, a kterou chce rozvinout za účelem zlepšení podmínek pro rodiny s duševně postiženými dětmi a mladými v Libereckém kraji. Během roku 2020 by měl v Libereckém kraji vzniknout projekt s cílem prevence duševního zdraví dětí a mládeže a intervence vedoucí ke snižování negativních dopadů onemocnění, na který bude požádáno o zdroje z fondů EHP a Norska a do kterého by měli být zahrnuti odborníci z kraje tak, aby byl co nejvíce „ušit na míru“ potřebám rodin.
V průběhu jednání liberecká skupina zjišťovala, jak funguje financování péče pro duševně postižené děti, mládež a jejich rodiny v Bergenu a jaká jsou specifika služeb, které Klinika pro duševní zdraví dětí a mládeže a Agentura pro děti a rodiny poskytují.
Haukeland University Hospital je součástí trustu “Helse Bergen HF”.  Tento trust je vlastněn  Regionálním zdravotním úřadem západního Norska “Helse Vest RHF“, který je vlastněn státem. Trust získává zdroje na financování od svého majitele a jeho činnost je založena na norské zdravotnické legislativě a udílení pokynů vlastníkem.  “Helse Vest RHF“ je státem vlastněný subjekt mající na starosti „krajské“ zdravotnictví v „okresech“ Rogaland, Hordaland a Sogn a Fjordane. Sídlí ve Stavangeru a má na starosti 5 zdravotnických trustů které fungují v 9 nemocnicích.
Haukeland University Hospital, kterou delegace z Liberce navštívila na klinice pro duševní zdraví dětí a mládeže, spolupracuje s Univerzitou v Bergenu v poskytování lékařského vzdělání. Klinika pro děti a mládež a jejich rodiny poskytuje všeobecné i speciální služby. Klinika má 3 nemocniční oddělení: akutní, oddělení pro mládež a oddělení pro děti a k tomu 3 specializované ambulantní služby – informační servis, speciální ambulantní jednotky pro vývojové poruchy, konzultační službu pro nemocnici a službu pro 4-denní léčbu úzkostí.
Klinika má také 7 specializovaných týmů pro psychózy, obsedantně-kompulzivní choroby, poruchy příjmu potravy, úmyslné sebepoškozování, duševní zdraví kojenců a batolat, neslyšící duševně postižené děti a mládež a tým pro terapii fyzickou aktivitou. Služby Kliniky pro duševní zdraví dětí a mládeže jsou hodně decentralizované. Klinika má ambulantních služby v jednotlivých částech regionu.
Velkou inspirací/vzorem pro náš region může být, že tato, ve své práci úspěšná Klinika, dává důraz na činnost multidisciplinárních týmů a na terénní práci s rodinami. V týmech terénních služeb Kliniky je 17 pracovníků, kteří jsou po regionu geograficky rozptýleni tak, aby pokryli potřeby dětí, mládeže a jejich rodin.
Celková populace, kterou obsluhuje Helse-Bergen, je 430.000 osob, z toho je 98.000 dětí a mladých.
Klinika pro duševní zdraví dětí a mládeže v Bergenu je financována převážně státem. Od roku 2017  dostává od státu blokové granty na „platby za výkony“(payment by result“) pro část ambulantních služeb.  Služby pro děti a mládež do 18 let jsou zcela pokryty státními financemi. Pacienti za služby platí až od 18 let a do max. do výše 200 Norských korun (platí 15 NOK za konzultaci).
Inspirací pro podnikatele v našem regionu může být skutečnost, založená na win-win strategii, kdy soukromý investor vybudoval v prostorách Kliniky plavecký bazén a tělocvičnu, k využití pro pacienty i zaměstnance Kliniky. Prostředí Kliniky působí příjemně i díky designovým prvkům, které zobrazují dětské motivy a prostory pro děti jsou vybaveny hracími prvky.
Klinika má ve svých týmech sociální pracovníky, sestry, doktory, psychology a psychoterapeuty. Všichni jsou vedeni ředitelkou Kliniky, klinickou psycholožkou Liv Kleve PhD., která byla hostitelkou návštěvy z Liberce. Paní ředitelka začala vést Kliniku v roce 2013, a od té doby na klinice začala vytvářet vlastní strategii založenou na jasném vedení a jednotném koordinovaném přístupu.
Implementace strategie probíhala na Klinice v letech 2013-2017. Co se týká jednotlivých metod, první implementace (zkoušení nových metod) probíhala 2015/2016 a plná implementace 2016 (udržování nových metod a struktury).
Nyní, v roce 2020 má Klinika 18 profesionálních standardů, 13 metod založených na důkazech (evidence-based methods), plochou strukturu vedení. Co na klinice funguje: zaměstnání vynikajících zaměstnanců nadšených/zapálených pro věc, využití kompetencí vlastních zaměstnanců, udílení odpovědnosti a uznání.
Zaměstnanci Kliniky pracují na principech: nejprve raději strávit delší čas na prozkoumání problému a vytvoření plánu (strávit čas nyní, aby ho v budoucnu uspořili), využívat dobré tréninkové programy, supervizi a podporu, řídit se heslem „hotové je lepší než perfektní“, a držet se plánu.
Před nástupem na bergenskou Kliniku žila její současná ředitelka Liv Kleve v Británii, kde sbírala zkušenosti a učila se nové metody a terapeutické přístupy v práci s duševně nemocnými dětmi a mládeží. Díky jejím zkušenostem mohla Klinika zavést nové moderní terapeutické přístupy například pro anorexii ( speciální terapie založená na rodičovském přístupu). Z dalších terapeutických přístupů zde užívají např.  Child-Parent Psychoterapy pro rodiče a děti do 3let (která je prováděna v Británii, a USA, v Norsku jsou první Klinikou v Evropě, která tuto metodu zavádí, nyní jsou ve fázi implementace). Dále zde využívají metody tzv. „parentingu“ jako např. terapeutický program Incredible Years, samozřejmě Kognitivně behaviorální terapii a také Dialektickou Behaviorální Therapii pro adolescenty. Na přístupech těchto terapií fungují jednotlivé specializované týmy složené z vyškolených odborníků.
Zajímavostí pro nás je nízký poměr duševně postižených dětí, připadajících na 1 specialistu na mentální zdraví dětí, a to 700 dětí.
V dalším dni stráveném v Bergenu se liberecká výprava účastnila jednání s Agenturou pro děti a rodiny / Etat for barn og familie, která funguje při Bergen kommune, čili při municipalitě Bergen, kde žije 76.000 dětí a mladých ve věku 0-22 let, z nichž má cca 3000 dětí a mladých identifikovaný komplexní problém, který je potřeba řešit.
Agentura pracuje v oblasti služeb péče o děti a rodiny, v oblasti sociální práce, má 4 kanceláře po celé ploše města Bergenu. Mají zde 4 oddělení pomoci a péče o děti a pěstounské péče a také mají služby pro děti a mládež imigrantů do 18 let. Mají informační službu, sociální pracovníky. Dále mají oddělení pro rozvíjení znalostí. Stejně jako Klinika, spolupracují s Univerzitou v Bergenu.
Jejich péče je rozdělena do 4 úrovní, přičemž v prvních dvou úrovních se jedná o preventivní péči. V další úrovni jde o péči o děti a mládež, u nichž vznikl problém (zde je poskytována pomoc, poradenství, léčba a koordinované služby) a na poslední úrovni se jedná o specializovanou péči o děti a mládež, které mají již identifikovaný komplexní problém (habilitace, rehabilitace, součinnost, koordinace). Agentura provádí péči o děti/mladé s lehčím až středním postižením. Klinika, jakožto specialista pro duševní zdraví, pak má na starosti péči o děti/mladé se středně těžkým až těžkým postižením.
Agentura kromě jiného poskytuje pro duševně postižené děti a mladé službu individuálního plánování. Koordinátor, který tento plán vytváří, spolupracuje s učiteli, školou, nemocnicí apod., jde o plány dítěte/mladého, s krátkodobými i dlouhodobými perspektivami.
Při práci s dětmi a jejich rodinami vyznává Agentura principy: brzká péče – brzká pomoc, koordinované úsilí – koordinovaná pomoc, otevřenost a účast, chytré využití zdrojů. Při své práci zaměstnanci Agentury vzdělávají klienty, sbírají informace a sledují zpětnou vazbu, co funguje a co ne.
Libereckou skupinu zaujalo, že také poskytují odlehčovací službu formou tzv. „placených přátel“ dětí a mladých s duševním postižením, která je placena z municipality Bergen.
Spolupráce Kliniky pro duševní zdraví dětí a mládeže a Agentury pro děti a rodiny funguje na dvou úrovních. Obecně doktoři a psychologové, kteří pracují v Agentuře/při municipalitě Bergen odkazují děti a mladé, kteří mají středně vážný až vážný problém, na Kliniku. Klinika provede zhodnocení a určí diagnózu duševní poruchy. Klinika provádí i terapeutické a psychoedukativní zásahy směrem k dítěti a jeho rodině. Potom iniciuje
spolupráci s municipalitou (tedy Agenturou) ve smyslu spolupráce s rodinou postiženého. Dítě a jeho rodina pak dostává dlouhodobou pomoc/podporu z municipality, ale může být odkázána zpět na Kliniku za účelem nového zhodnocení stavu nebo za účelem poskytnutí odbornějších služeb, které jsou potřeba. Dále Klinika a Agentura spolupracují v rámci speciálních projektů, kde mají jasně vymezené úkoly a odpovědnosti. Pro tyto účely má Klinika dva týmy, a to konzultační tým pro malé děti a tým pro předcházení akutního umístění.
Tato Agentura, její fungování a spolupráce s Klinikou by mohla do budoucna posloužit jako vzor pro fungování péče v Libereckém kraji, pokud uvažujeme o zřízení pozice tzv. klíčového pracovníka, který se bude starat o rodiny, komunikovat se subjekty v regionu v jejich zájmu a doprovázet je.

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše