/

Detail aktuality

/
Výběrové řízení: Dodávka služeb bilanční a pracovní diagnostiky pro účastníky projektu.
24.11.2014
Zaměstnání není samozřejmost
Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00150
Počet účastníků: 30
Doba realizace: 8.12.2014 - 31.1.2015
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Předmět zakázky: služba
Datum vyhlášení: 24.11.2014
Lhůta pro podávání nabídek: 5. prosinec 2014 14:00
Lhůta pro podávání nabídek: 5. prosinec 2014 14:00
Místo pro podávání nabídek: sídlo zadavatele, Sokolská 113/8, Liberec 1, 460 01
Popis předmětu zakázky:
- předmětem zakázky je dodávka služeb Bilanční, nebo pracovní diagnostiky, přičemž každý účastník projektu může projít pouze jedním typem diagnostiky, tzn. že u účastníka bude zvolena buď bilanční, anebo pracovní diagnostika
- tato služba bude nabídnuta účastníkům projektu, což jsou osoby ve II. nebo III. stupni invalidity, trpící duševním onemocněním
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:
Konkrétní termíny realizace budou dohodnuty s vítězným dodavatelem. Veškeré aktivity musí být provedeny v průběhu 1. etapy realizace projektu, tj. do konce Ledna roku 2015.
Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je Liberec - plnění proběhne v prostorách dodavatele.
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena bez DPH jednotlivě za každý 1 ks diagnostiky
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
• Doklad o oprávnění k podnikání
• Zkušenost s CS projektu, tzn. testování a práce s lidmi se zdravotním postižením, kterou uchazeč prokáže smlouvou, či referencí od jiných subjektů pracujících s osobami se zdravotním znevýhodněním.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu
Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:
Český jazyk
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Varianty nabídky
Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Zora Machartová
gsm: 774450160
email: machartova@sdruzenitulipan.cz

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše