/

Detail aktuality

/
 
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka dodávky automobilu
09.06.2024

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - ZAKÁZKA

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ZAKÁZKA:
DODÁVKA AUTOMOBILU PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY SDRUŽENÍ TULIPAN
I. Zadavatel veřejné zakázky
Název: Sdružení TULIPAN, z.s.
sídlo a kontaktní adresa: 28. října 59/42, 460 07 Liberec – Horní Růžodol
právní forma: spolek
IČ: 26672472
DIČ: CZ26672472
Bankovní spojení: 9998999399/0800
ID datové schránky: p27b5g6
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Zora Machartová, ředitelka
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Lucie Jiřičná, zástupce ředitelky,
jiricna@sdruzenitulipan.cz , +420775802271
II. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek
Pro podání nabídek se stanovuje lhůta do čtvrtka 20. 6. 2024 do 16 hodin
Místo podání nabídek: Sídlo Sdružení TULIPAN, z.s., 28. října 59/42, 460 07 Liberec
– Horní Růžodol, recepce v sídle organizace.
Nabídka bude podána v české jazyce, písemně, v listinné podobě. Musí být
účastníkem zadávacího řízení doručena v řádně uzavřené obálce označené
názvem „Veřejná zakázka“ a nápisem „NABÍDKA PLUG-IN-HYBRID -
NEOTEVÍRAT“
Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:
1. Titulní list nabídky
2. Doklady k prokázání kvalifikace, čestná prohlášení
3. Technická specifikace vozidla
4. Návrh kupní smlouvy
III. Zadání veřejné zakázky
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 nového vozidla M1, plug-in-hybrid pro
sociální služby Sdružení TULIPAN, z.s.
Nejedná o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
1. a. Technické parametry předmětu veřejné zakázky
Automobil, který je předmětem zakázky musí splňovat tyto požadavky:
Jedná se o plug-in-hybrid. Pořizované vozidlo splní maximální limit emisí CO2 50 g na
1 ujetý kilometr, a kapacita jeho hlavní trakční baterie bude vyšší než 10kWh. Jedná
se o nové vozidlo. Novým vozidlem je myšleno vozidlo nově vyrobené, které dosud
nebylo registrováno v České republice ani v jiném státě, s výjimkou zkušebních či
předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců a
zároveň nesmí mít najeto více, než 6 000 km.
Nesmí se jednat o plug-in hybrid, který využívá hlavní trakční baterii na bázi olova
nebo kadmia. Kvůli splnění zásady, jež stanovuje dotační program, ve kterém je
zakázka realizována: tzv. DNSH, tj. zásady „významně nepoškozovat“.
Výše uvedené parametry jsou požadavky, které nabízené vozidlo musí splňovat. Za
účelem doložení splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky je účastník
povinen ke své nabídce předložit přílohu „Technická specifikace vozidla“ (viz příloha
č. 2 této výzvy).
2. Termín a místo plnění veřejné zakázky
Uchazeč dodá požadované vozidlo M1 PHEV ve lhůtě do 30. 9. 2024.
Místo plnění veřejné zakázky je: Sdružení TULIPAN, 28. října 59/42, 460 07 Liberec
VII – Horní Růžodol
3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na 900.000 Kč
bez DPH.
4. Požadavky na způsob stanovení nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky.
Cena bude stanovena v českých korunách.
Cena bude v nabídce členěna na cenu představující základ daně z přidané hodnoty
(DPH) pro základní a sníženou sazbu, DPH v základní a snížené sazbě a cenu v Kč
včetně DPH.
Cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy viz příloha č. 3 výzvy k podání nabídek.
5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
V nabídce, na titulním listu nabídky, uchazeč uvede tyto údaje:
 Název/obchodní firma uchazeče
 Sídlo uchazeče
 Osoba oprávněná zastupovat uchazeče
 IČ, DIČ uchazeče
 Kontaktní osoba uchazeče, její telefon a e-mailová adresa
Popis předmětu zakázky takto: Uchazeč popíše předmět plnění zakázky, kterým je
vozidlo s technickou specifikací uvedenou v čl. 1.a této výzvy - formou doložení přílohy
- Technické specifikace vozidla
Dále uchazeč splní požadavky na prokázání kvalifikace – povinně je nutné dodat:
 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě
uchazeče
 Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
uchazeče
Pozn. 1 Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace byly
předloženy v podobě prostých kopií
Pozn. 2 Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník
zadávacího řízení oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných
zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů
(obdobně podle § 234 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
Dále uchazeč povinně dodá:
 Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a
příslušnému úřadu sociálního zabezpečení
 Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby)
či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod.
6. Pravidla pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno, při současném zachování zásad účelovosti,
efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných peněžních prostředků podle jejich
ekonomické výhodnosti, za předpokladu splnění technických parametrů dodávky
specifikovaných ve čl. III, odst. 1.a Předmět veřejné zakázky.
Hodnotící kritéria:
 Hodnocení bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny – váha 80 %
a
 dále dle technických parametrů vozu definovaných uchazečem v Příloze návrhu
kupní smlouvy Technická specifikace vozidla, přičemž v kritériu bude hodnocen
parametr „kapacita zavazadlového prostoru“ - váha 20 % (čím, větší objem,
tím vyšší hodnocení, kvůli možnosti umístit v zavazadlovém prostoru invalidní
vozík klienta, event. více klientů zadavatele).
7. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje
právo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky. Účastníci nemají právo na úhradu
nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel není povinen vracet
účastníkům jejich nabídky a to ani v případě zrušení zadávacího řízení. Zadavatel
nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení
zakázky ověřit či vyjasnit informace o skutečnosti deklarované účastníkem v jeho
nabídce.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - ZAKÁZKA:
DODÁVKA AUTOMOBILU PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY SDRUŽENÍ TULIPAN

 

I. Zadavatel veřejné zakázky

 

Název: Sdružení TULIPAN, z.s.sídlo a kontaktní adresa: 28. října 59/42, 460 07 Liberec – Horní Růžodol

právní forma: spolek

IČ: 26672472DIČ: CZ26672472

Bankovní spojení: 9998999399/0800

ID datové schránky: p27b5g6

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Zora Machartová, ředitelka

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Lucie Jiřičná, zástupce ředitelky,jiricna@sdruzenitulipan.cz , +420775802271

 

II. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek

 

Pro podání nabídek se stanovuje lhůta do čtvrtka 20. 6. 2024 do 16 hodin

Místo podání nabídek: Sídlo Sdružení TULIPAN, z.s., 28. října 59/42, 460 07 Liberec– Horní Růžodol, recepce v sídle organizace.

Nabídka bude podána v české jazyce, písemně, v listinné podobě. Musí býtúčastníkem zadávacího řízení doručena v řádně uzavřené obálce označenénázvem „Veřejná zakázka“ a nápisem „NABÍDKA PLUG-IN-HYBRID -NEOTEVÍRAT“

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:

1. Titulní list nabídky

2. Doklady k prokázání kvalifikace, čestná prohlášení

3. Technická specifikace vozidla4. Návrh kupní smlouvy

 

III. Zadání veřejné zakázky

 

1. Předmět veřejné zakázky

 

Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 nového vozidla M1, plug-in-hybrid prosociální služby Sdružení TULIPAN, z.s.Nejedná o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

1. a. Technické parametry předmětu veřejné zakázky

 

Automobil, který je předmětem zakázky musí splňovat tyto požadavky:Jedná se o plug-in-hybrid. Pořizované vozidlo splní maximální limit emisí CO2 50 g na1 ujetý kilometr, a kapacita jeho hlavní trakční baterie bude vyšší než 10kWh. Jednáse o nové vozidlo. Novým vozidlem je myšleno vozidlo nově vyrobené, které dosudnebylo registrováno v České republice ani v jiném státě, s výjimkou zkušebních čipředváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců azároveň nesmí mít najeto více, než 6 000 km.

 

Nesmí se jednat o plug-in hybrid, který využívá hlavní trakční baterii na bázi olovanebo kadmia. Kvůli splnění zásady, jež stanovuje dotační program, ve kterém jezakázka realizována: tzv. DNSH, tj. zásady „významně nepoškozovat“.
Výše uvedené parametry jsou požadavky, které nabízené vozidlo musí splňovat. Zaúčelem doložení splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky je účastník povinen ke své nabídce předložit přílohu „Technická specifikace vozidla“ (viz přílohač. 2 této výzvy).

 

2. Termín a místo plnění veřejné zakázky

 

Uchazeč dodá požadované vozidlo M1 PHEV ve lhůtě do 30. 9. 2024.Místo plnění veřejné zakázky je: Sdružení TULIPAN, 28. října 59/42, 460 07 LiberecVII – Horní Růžodol

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na 900.000 Kč bez DPH.

 

4. Požadavky na způsob stanovení nabídkové ceny

 

Nabídková cena bude uvedena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizaceveřejné zakázky.Cena bude stanovena v českých korunách.Cena bude v nabídce členěna na cenu představující základ daně z přidané hodnoty(DPH) pro základní a sníženou sazbu, DPH v základní a snížené sazbě a cenu v Kčvčetně DPH.Cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy viz příloha č. 3 výzvy k podání nabídek.

 

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

V nabídce, na titulním listu nabídky, uchazeč uvede tyto údaje: Název/obchodní firma uchazeče Sídlo uchazeče Osoba oprávněná zastupovat uchazeče IČ, DIČ uchazeče
 Kontaktní osoba uchazeče, její telefon a e-mailová adresa
Popis předmětu zakázky takto: Uchazeč popíše předmět plnění zakázky, kterým jevozidlo s technickou specifikací uvedenou v čl. 1.a této výzvy - formou doložení přílohy- Technické specifikace vozidlaDále uchazeč splní požadavky na prokázání kvalifikace – povinně je nutné dodat: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitěuchazeče Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)uchazečePozn. 1 Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace bylypředloženy v podobě prostých kopií
Pozn. 2 Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastníkzadávacího řízení oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamukvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejnýchzakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů(obdobně podle § 234 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebouvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízenívyloučen.Dále uchazeč povinně dodá: Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu apříslušnému úřadu sociálního zabezpečení Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby)či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod.

 

6. Pravidla pro hodnocení nabídek

 

Hodnocení nabídek bude provedeno, při současném zachování zásad účelovosti,efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných peněžních prostředků podle jejichekonomické výhodnosti, za předpokladu splnění technických parametrů dodávkyspecifikovaných ve čl. III, odst. 1.a Předmět veřejné zakázky.
Hodnotící kritéria: Hodnocení bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny – váha 80 %a dále dle technických parametrů vozu definovaných uchazečem v Příloze návrhukupní smlouvy Technická specifikace vozidla, přičemž v kritériu bude hodnocenparametr „kapacita zavazadlového prostoru“ - váha 20 % (čím, větší objem,tím vyšší hodnocení, kvůli možnosti umístit v zavazadlovém prostoru invalidnívozík klienta, event. více klientů zadavatele).

 

7. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

 

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazujeprávo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky. Účastníci nemají právo na úhradunákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel není povinen vracetúčastníkům jejich nabídky a to ani v případě zrušení zadávacího řízení. Zadavatelnepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělenízakázky ověřit či vyjasnit informace o skutečnosti deklarované účastníkem v jehonabídce.

 

Dokumenty ke stažení:

Vzva_k_podani_nabidek_vozidlo_PHEV_podepsana.pdf

P1_-_TITULNI_LIST_NABIDKY.docx

P2_-_Technicka_specifikace_vozidla_a_prohlaseni.docx

P3_-_Navrh_kupni_smlouvy.docx

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše