/
/

S podporou k lepší péči

S podporou k lepší péči
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Harmonogram projektu: 1. 3. 2018 - 29. 2. 2020

Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality života a sociálního začlenění pečujících osob. Tento cíl v sobě zahrnuje aktivity, které ve svém důsledku zlepší zdravotní a sociální podmínky pečovatelů a kvalitu poskytované péče.

 

Cílová skupina:
Neformální pečující z území Libereckého kraje, kteří zajišťují péči o osoby, které se dle zákona 108/2006 Sb. považují za osobu závislou na jiné osobě. Může se jednat o seniory, osoby se zdravotním postižením (děti i dospělé, s mentálním, duševním či fyzickým postižením a kombinovaným postižením).
Transparentní účet projektu

Mapa služeb - praktický pomocník a rádce pro pečovatele.

 

Ještěd 
 
 rozměry: ... ZDE KE STAŽENÍ

Závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva monitoruje potřeby a problémy pečujících osob, obsahuje různé tématické oblasti, mj. kombinaci využití formální a neformální péče, oblast zdravotnictví, legislativy, edukace a financí spojených s neformální péči aj. témata. Uvádí závěry a doporučení realizačního týmu projektu. Zároveň představuje několik životních příběhů pečujících osob!
Závěrečná zpráva monitoruje potřeby a problémy pečujících osob, obsahuje různé tématické oblasti, mj. kombinaci využití formální a neformální péče, oblast zdravotnictví, legislativy, edukace a financí spojených s neformální péči aj. témata. Uvádí závěry a doporučení realizačního týmu projektu. Zároveň představuje několik životních příběhů pečujících osob!
Závěrečná zpráva ke stažení zde.
Příběhy lidí. kteří pečují o své blízké si můžete přečíst zde.
Rozloučení s projektem S podporou k lepší péči
Přestože za okny sněžilo, rozloučili jsme se s projektem "S podporou k lepší péči" v jablonecké pobočce Tulipanu jarně a optimisticky. Závěrečné setkání pečujících nám zpříjemnila Artefiletika pod vedením paní Martiny Semrádové. Od pečujících se nám dostalo mnoho krásných poděkování za projekt, za podporu v podobě různých aktivit, možností setkávání a sdílení zkušeností či nabytí znalostí z různých kurzů a přednášek.
I my moc děkujeme všem našim pečujícím a lektorům za to, že byli s námi a věříme, že se budeme se všemi i nadále potkávat v novém Komunitním centru TULIPAN v Jablonci nad Nisou.
Slavnostní vyhlášení Ocenění neformálních pečujících osob Libereckého kraje
Dne 30.11. 2019  proběhlo v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci slavnostní vyhlášení Ocenění neformálních pečujících osob Libereckého kraje 2019.
Sdružení TULIPAN, z.s. v rámci projektu „S podporou k lepší péči“ chce tímto oceněním připomenout nenahraditelnost, obětavost a vnitřní sílu neformálně pečujících osob, které se v domácích podmínkách starají o své blízké s hendikepem či seniory, kteří potřebují pomoc druhých. Péče je jim životní náplní. Jejich často nelehký úděl si zaslouží pozornost a ocenění nás všech.
Nominovaní pečující Libereckého kraje se s námi podělili o svůj příběh a získali finanční a věcné dary.
Slavnostní večer byl zpestřen kulturním programem a občerstvením.
Akce byla podpořena Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec, spolufinancována ze zdrojů Libereckého kraje, realizována pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, pod záštitou Statutárního města Liberec Jaroslava Zámečníka, pod záštitou náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu sociálních věcí Pavla Svobody, spolufinancována z grantového programu OC NISA.
Děkujeme také všem zúčastněným městům, obcím a dalším subjektům Libereckého kraje, které přispěly na transparentní účet č. 000000-5601984319/0800, či se podílely na realizaci této akce.
Napsali o nás:
https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/sdruzeni-tulipan-dvacitka-domaci-pecovatele-liberecky-kraj.html
https://www.kraj-lbc.cz/sdruzeni-tulipan-ocenilo-vnitrni-silu-a-obetavost-pecujicich-n933239.htm
http://www.i-noviny.cz/zpravicky/v-rytmu-swingu-byli-ocen-ni-neform-ln-pe-uj-c-libereck-ho-kraje#.XiGrcchKiUm
http://www.zasada.cz/evt_file.php?file=1207&original=z%C3%A1sadsk%C3%BD%20zpravodaj%2004_122019.indd.pdf
Sdružení TULIPAN z. s. vyhlašuje "Ocenění Pečujích osob Libereckého kraje 2019"
Projektové příspěvky na dopravu a odbornou péči v době trvání všech aktivit
Pro osobu závislou zajistíme odbornou péči na dobu trvání všech aktivit, aby se pečující os. mohli bez starostí věnovat sami sobě. Náklady na tuto péči budou hrazeny z projektu “S podporou k lepší péči”.
Celý projekt je hrazen z fondů EU. Účastníci projektu nic nehradí, naopak mohou navíc čerpat projektový příspěvek na dopravu.
Plán aktivit:
1. Centrum služeb pro pečující osoby - Neformální pečující zde naleznou informace o dostupných sociálních službách v regionu, včetně kontaktů, informace o pomůckách k ošetřování, jejich dostupnosti a možnostech zapůjčení, informace o příspěvcích aj. V případě potřeby je možná aktivní pomoc pečujícím v těchto oblastech.
2. Psychohygiena a terapie - Úkolem této aktivity je upevnění duševního zdraví a posílení odolnosti neformálních pečujících. Tato aktivita by měla cílovou skupinu nasměrovat ke správnému životnímu stylu a cílenému zlepšování jejich životních podmínek. Zároveň aktivita přispívá k rozvoji sociálních kontaktů pečujících.
a) Psycho-sociální terapie (muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, focusing)
b) Fyzikálně stimulující terapie a relaxační techniky (plavání, jóga a další pohybové aktivity, masáže, základní kurz reflexní terapie)
3. Kurzy akreditované MPSV - Cílem kurzů je efektivnější postup při péči o nemohoucí při zachování stejné (a vyšší) úrovně péče. Lepšími metodami přispět k nižšímu fyzickému zatížení pečujících.
Tématické oblasti kurzů:
a) Základy péče o nemocné (výživa, příprava pokrmů, řešení inkontinence aj.)
b) Specifická komunikace s osobami, o které je pečováno (např. komunikace s klientem s problémovým chováním)
c) Základy ergonomické manipulace s imobilním klientem
d) Poskytnutí první pomoci osobě, o kterou pečujeme
e) Aktivizační techniky a možnosti různých terapií
f) Kurzy zacílené na péči o pečující (např. pochopení a zvládání krize, syndrom vyhoření aj.)
g) Kurzy znakového jazyka
h) Další typy kurzů, např. bazální stimulace aj.
4. Řešení krizových situací -Tato aktivita soustředí pozornost na procesy a postupy vedoucí k řešení krizových situací v životě s osobou zdravotně znevýhodněnou prostřednictvím odborného poradenství a formou nácviků konkrétních situací. Do této kategorie spadá i řešení finančních problémů, které pomůže řešit náš dluhový poradce.
Tématické oblasti krizových situací:
  • Krize - prevence a způsoby jejího řešení
  • Pochopení a zvládání krize
  • Zvládání krizových situací a krizové řízení
  • Konflikt a efektivní komunikace v sociální oblasti
  • Syndrom vyhoření – prevence a ochrana - praktické ukázky a nácviky jak řešit
  • Úvod do krizové intervence
  • Krizová komunikace (aktivní naslouchání, kritika - přijímání a udělování, manipulace, zvládání krizových situací)
  • Kurzy první pomoci - rozšíření získaných vědomosti z akreditovaných kurzů. Důraz bude dán především na praktické nácviky a simulace možných situací v pečovatelské oblasti.
  • Zadluženost
5. Svépomocné skupiny pečujících - Budou sloužit k řešení společných či obdobných problémů dílčích svépomocných skupin, budou nástrojem k přijímání a zároveň předávání pomoci druhým.
6. Monitoring potřeb pečujících - Jedná se o monitoring dopadů a potřeb pečujících osob, který je navržen za účelem řešení nepříznivých sociálních životních situací cílové skupiny projektu. Průzkum mezi pečujícími bude podkladem pro jednání se zástupci měst a obcí s cílem hledat optimální řešení jejich potřeb.
7. Spolupráce s veřejnou zprávou - Podkladem pro spolupráci a jednání s veřejnou zprávou bude monitoring potřeb pečujících. Součástí aktivity bude i soutěž o příkladného pečovatele, jejíž cílem bude podpořit dobrou práci pečujících, zvýšit prestiž a společenské uznání neformálních pečujících.
Aktuálně o projektu – „ S podporou k lepší péči
Projekt běží od března 2018, což znamená, že máme za sebou půl roku. První tři měsíce jsme měli na rozjezd kanceláří, oslovení veřejné správy a sociálních podniků a vytipování cílové skupiny. V těchto měsících byla zpracována koncepce brožury tzv. „Mapy služeb“, kterou si můžete zdarma stáhnout zde na stránkách projektu.
Projekt probíhá ve čtyřech regionálních pobočkách. Můžete nás najít na Liberecku, Semilsku, Českolipsku a Jablonecku.
Na všech čtyřech pobočkách byl připraven program pro účastníky projektu v rámci psychohygieny.
Na všech čtyřech pobočkách byl připraven program pro účastníky projektu v rámci psychohygieny.

V dalších měsících plánujeme nadále 1x týdně zdravotní cvičení, aromaterapii, přednášku o zdravé výživě, seznámení s Mojžíšovou a Vojtovou metodou a další. Na pobočce v České Lípě nás čekaji v nejbližší době dalši dva nácviky krizových intervencí a kurz sebeobrany.
Vždy zde najdete aktuální program aktivit, které probíhají na jednotlivých pobočkách.
Účastník projektu se může zúčastnit, kterékoliv aktivity na kterékoliv pobočce!
Jste pečující osoba?
Přijďte k nám a my s Vámi budeme na jedné lodi.
Program v rámci psychohygieny
Účastníci se mohli zúčastnit zdravotního cvičení, jógy, arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie, metamorfozní techniky.
V České Lípě proběhl nácvik krizových situací – první pomoc.
Někteří využili možnost se přihlásit do akreditovaných kurzů – „Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum v sociální oblasti“ a jedna účastnice je přihlášena na kurz znakového jazyka. Kurzy proběhnou v dalších měsících.
Byly vytvořeny svépomocné skupiny, které budou spolupracovat napříč regiony. Termíny regionálních svépomocných skupin budou zde na stránkách vyvěšeny a bude na ně pamatováno i programech jednotlivých center.
Co přinesl únor do projektu “S podporou k lepší péči”
V rámci projektu "S podporou k lepší péči" jsme podpořili NARODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ rodinnou terapií, která se velmi povedla. Úsměvy, zážitek a rozechvělá srdce hudbou jsme si odnesli všichni.
Projekt S podporou k lepší péči je financován z fondů EU.
Kontakty na jednotlivé pobočky:
Liberec
Sdružení TULIPAN, z.s. (pobočka)
Kostelní 10/5, 460 01 Liberec
460 01  Liberec
Odborný pracovník projektu:
Lucie Stará
tel.: +420 775 802 272
e-mail: stara@sdruzenitulipan.cz
Jablonec n. Nisou
Sdružení TULIPAN, z.s.
Komenského 926/19
466 01  Jablonec n. Nisou
Semily
Sdružení TULIPAN, z.s.
Bítouchovská 1
513 01  Semily
Odborný pracovník projektu:
Slavěna Horňáková
tel.: +420 775 802 276
e-mail: hornakova@sdruzenitulipan.cz
Česká Lípa
Sdružení TULIPAN, z.s.
Žižkova 231
470 01  Česká Lípa
Odborný pracovník projektu:
Jana Bergrová
tel.: 775 802 277
e-mail: bergrova@sdruzenitulipan.cz

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše