/

Social services

Chráněné bydlení TULIPAN

Posláním Sdružení TULIPAN, z.s.  je podpora zdravotně znevýhodněných. Převážně pak lidí, kteří trpí nějakým duševním onemocněním. Sdružení TULIPAN se svou dlouholetou činností snaží pomáhat a pracovat s lidmi se zdravotním znevýhodněním.
Když jsme se rozhodli v roce 2017 otevřít první tři lůžka sociální služby Chráněného bydlení TULIPN, byl to jen další krok, kterým jsme chtěli přispět ke zkvalitnění služeb péče o duševně nemocné v Libereckém kraji.
Dlouhodobým posláním Sdružení TULIPAN je pomoc a podpora našich klientů v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální, pracovní a zdravotní situace. Snažíme se naše klienty podporovat v mnoha oblastech a doprovázíme je na jejich cestě za jejich cílem. Tím cílem je pro většinu našich klientů samostatné bydlení.
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním služby Chráněné bydlení TULIPAN je reagovat na nepříznivou sociální situaci, kdy je dle moderních trendů přistupováno k tomu, že je klientům ponechávána co největší možná míra autonomie a zodpovědnosti za vlastní záležitosti. Přitom je, ale klientům chráněného bydlení dána taková podpora, která ve své podstatě vede uživatele, dle vlastních schopností a možností, k co nejvyšší možné míře samostatnosti v bydlení, stravování, péči o vlastní osobu, v péči o domácnost a finance, dále pak v zapojení se do společnosti a pracovního procesu.
Chráněné bydlení je sociální služba, která má za cíl umožnit klientům vést v maximální možné míře samostatný život srovnatelný s jejich vrstevníky bez postižení. Chráněné bydlení TULIPAN, má uživatelům rozšiřovat životní možnosti a zároveň odrážet současné společenské podmínky.

Stáhnout formulář pro zájemce o sociální službu (v PDF)

 

Posláním Sdružení TULIPAN, z.s.  je podpora zdravotně znevýhodněných. Převážně pak lidí, kteří trpí nějakým duševním onemocněním. Sdružení TULIPAN se svou dlouholetou činností snaží pomáhat a pracovat s lidmi se zdravotním znevýhodněním.

 

Když jsme se rozhodli v roce 2017 otevřít první tři lůžka sociální služby Chráněného bydlení TULIPN, byl to jen další krok, kterým jsme chtěli přispět ke zkvalitnění služeb péče o duševně nemocné v Libereckém kraji.

 

Dlouhodobým posláním Sdružení TULIPAN je pomoc a podpora našich klientů v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální, pracovní a zdravotní situace. Snažíme se naše klienty podporovat v mnoha oblastech a doprovázíme je na jejich cestě za jejich cílem. Tím cílem je pro většinu našich klientů samostatné bydlení.

 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Posláním služby Chráněné bydlení TULIPAN je reagovat na nepříznivou sociální situaci, kdy je dle moderních trendů přistupováno k tomu, že je klientům ponechávána co největší možná míra autonomie a zodpovědnosti za vlastní záležitosti. Přitom je, ale klientům chráněného bydlení dána taková podpora, která ve své podstatě vede uživatele, dle vlastních schopností a možností, k co nejvyšší možné míře samostatnosti v bydlení, stravování, péči o vlastní osobu, v péči o domácnost a finance, dále pak v zapojení se do společnosti a pracovního procesu.

 

Chráněné bydlení je sociální služba, která má za cíl umožnit klientům vést v maximální možné míře samostatný život srovnatelný s jejich vrstevníky bez postižení. Chráněné bydlení TULIPAN, má uživatelům rozšiřovat životní možnosti a zároveň odrážet současné společenské podmínky.

 

V roce 2017 jsme otevřeli první při lůžka pro naše klienty. Na základě dlouhodobých rozvojových plánů, které byly předjednány a konzultovány s dalšími zainteresovanými subjekty (Krajský úřad Libereckého kraje, Statutární město Liberec, komunitní plánování atd.) a na kterých již řadu let pracujeme. Jsme sociální službu rozšířili o dalších sedm lůžek.

 

Tato potřeba vycházela především z našich zkušeností s cílovou skupinou. Cílová skupina osob se zdravotním znevýhodněním, především pak osoby s psychiatrickými diagnózami jsou nám velmi blízké, neboť tvoří značnou část našich zaměstnanců v chráněných dílnách TULIPAN. Zkušenosti s cílovou skupinou máme tedy bohaté i z jiných sfér, než je primárně poskytování sociálních služeb. Tyto zkušenosti nás dlouhodobě vedli k myšlence, že stabilní zázemí a bydlení je pro naše klienty a zaměstnance velmi špatně dostupné. Nejedná se jen o bydlení jako takové, ale jde hlavně o podporu při zajišťování běžných záležitostí a podporu v základních oblastech života. Podpora, pomocná ruka a zázemí je pro osoby se zdravotním znevýhodněním, především pro osoby s psychiatrickými diagnózami velmi důležitá.

 

Potřeba zvýšení kapacit sociální služby chráněného bydlení na území Libereckého kraje je vysoká již řadu let. V souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče se bude i nadále zvyšovat. Proto bylo zvýšení kapacity naší sociální služby přirozeným vyústěním potřeby, kterou se chceme nabídnout co největšímu počtu lidí možnost začít znovu a lépe.

 

Od ledna 2021 je kapacita naši sociální služby deset lůžek Chráněného bydlení TULIPAN.

Sociální služba Chráněné bydlení TULIPAN je registrovanou sociální službou: Chráněné bydlení TULIPAN (8533092).

Sociální služba Chráněné bydlení TULIPAN je poskytována, dle zákona 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách a jiných aktuálních předpisů.

Kapacita sociální služby: 10 lůžek (10 klientů)

Sociální služba je určena osobám od 18 do 64 let.

Služba Chráněného bydlení TULIPAN je určena těm kdo, potřebují individuální podporu v každodenním životě.

 

Principy, které při poskytování sociální služby respektujeme:

Rovnocenný přístup – se všemi jednáme stejně. Uživatel služeb, jeho opatrovník a pracovníci jsou rovnocenní partneři a podle toho spolu jednají.

Přiměřená odpovědnost – odpovídáme za svá rozhodnutí a život. Každý člověk nese odpovědnost za svá rozhodnutí dle svých schopností.

Přiměřená podpora – být maximálně samostatný. Uživateli služeb poskytujeme dohodnutou podporu, která mu umožní samostatně žít a neomezuje ho.

Přiměřené riziko – riziko je běžnou součástí života. Rizikům se snažíme předcházet přípravou a úpravou prostředí tak, aby nás v našem životě jejich případný výskyt co nejméně omezoval.

Individuální přístup – každý jsme jiný. Veškerá činnost se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce.

Respektování práv, důstojností a potřeb každého člověka – respektuje se navzájem

Aktivní účast – děláme věci společně. Jsme rovnocennými partnery a snažíme se podporovat a rozvíjet vzájemně.

 

 

Základní činnosti služby, dle z. 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle sociální služby Chráněné bydlení TULIPAN

Dlouhodobá pomoc a podpora při budování a posilování dovedností nezbytných pro budoucí samostatné bydlení (např. samostatné užívání léků, nakupování, vaření, úklid, praní, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, komunikace se sousedy a členy komunity apod.)

 

Pomoc na cestě osamostatnit se od své rodiny a získat dovednosti a sebedůvěru nezbytnou k samostatnému a nezávislému životu.

 

Naším cílem je pomoci našim klientům na cestě k jejich samostatnému a plnohodnotnému životu.

 

 

Cílová skupina klientů:

Osoby s chronickým duševním onemocněním (Osoby s psychiatrickými diagnózami)

Osoby s kombinovaným postižením.

Osoby s mentálním postižením (Osoby s lehkým mentálním postižením)

Osoby se zdravotním znevýhodněním.

 

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu probíhá s pracovníkem, který má sociální službu na starosti. Schůzka může být sjednána po telefonickém či mailovém kontaktu, kdy si zájemce domluví první osobní schůzku. V průběhu jednání zájemce získá všechny potřebné informace o službě, je zmapován jeho osobní cíl – v čem mu má služba pomoci, jaké jsou jeho potřeby, je zjištěna, jaká je jeho nepříznivá životní situace a je zjištěno, zda zájemce spadá do cílové skupiny sociální služby.

 

Každý zájemce má možnost si chráněné bydlení prohlédnout, tak aby si udělal obrázek o tom, jakou sociální službu poskytujeme a v jakých prostorách.

 

Smlouva o poskytování služby chráněné bydlení se uzavírá na dobu určitou s možností prodloužení dle individuální dohody a s adaptační dobou 3 měsíce. Všechny náležitosti smlouvy jsou zájemci podrobně vysvětleny, včetně výše úhrad a způsobu vyúčtování za poskytované služby, pravidel služby, možnosti sdělit stížnost. Smlouvu si může zájemce prostudovat doma, nebo projednat za účasti a podpory např. rodinného příslušníka či opatrovníka.

 

Chráněné bydlení je hrazená služba. Uživatel je povinen zaplatit úhradu, přičemž úhrada se skládá ze dvou částek, a to nákladů za ubytování a nákladů za poskytování úkonů péče. Ceny se řídí aktuálním ceníkem poskytovaných služeb, který je přílohou smlouvy o poskytnutí služby chráněné bydlení.

 

Pokud uživateli není přiznán příspěvek na péči nebo výše příspěvku na péči je nižší než úhrada stanovená za skutečně odebrané služby v daném měsíci, bude individuálně zhodnocen měsíční příjem uživatele. V tomto případě uživatel uhradí poskytnuté služby v takové výši, aby mu zbylo minimálně 15% z jeho měsíčního příjmu. U uživatele s nízkým měsíčním příjmem může být jeho finanční situace ještě individuálně posouzena. V takovém případě má uživatel povinnost doložit poskytovateli svoje měsíční příjmy a poskytovatel je oprávněn kontaktovat blízkou osobu a požádat ji o spoluúčast při úhradě za poskytnuté služby.

 

Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče podle zákona č. 108/2006 Sb. na základě měsíčního vyúčtování poskytnutých služeb. Podkladem pro stanovení částky za úkony péče za daný měsíc je výpis z databáze poskytovatele.

 

Sociální služba se poskytuje v tomto časovém rozsahu: ubytování 24 hodin denně.

 

Úkony péče jsou poskytovány v pracovní dny, dle provozní doby sociální služby v rozsahu, dle individuálních potřeb klientů.

 

Služba je poskytována ve dvou objektech:

Objekt č. 1: Burianova 917/7, 460 06 Liberec VI. – Rochlice – kapacita 3 lůžek

Objekt č. 2: Srbská 522/2, 460 01 Liberec XI – Růžodol I. – kapacita 7 lůžek


Objekt č. 1 Burianova

Sociální služba je poskytována v bytě, který je umístěný v klidné lokalitě v městské části Liberec – Rochlice. V bytě jsou celkem 3 pokoje, které jsou určeny pro klienty chráněného bydlení. Jedná se o samostatné a neprůchozí pokoje. Každý klient má svůj pokoj a má tak zajištěno své soukromí.

 

Klientům jsou k dispozici další společné prostory bytu – kuchyň s jídelním koutem, společenská místnost, sociální zařízení, koupelna a lodžie.

 

Celý byt prošel celkovou rekonstrukcí a nabízí tak klientů vysoký standard bydlení. Klienti mohou využívat běžné vybavení bytu, které je dnes již standardem.

 

Byt je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. V nejbližším okolí je veškerá občanská vybavenost.

 

Byt se nachází v první patře panelového domu. Byt není bezbariérový.

 

Provozní doba na sociální službě (kdy je na bytě přítomna asistentka):

Pondělí: 08:00 – 16:00

Úterý: 08:00 – 16:00

Středa: 08:00 – 16:00

Čtvrtek: 08:00 – 16:00

Pátek: 08:00 – 16:00

Sobota: služba není přítomna

Neděle: služba není přítomna

Pozn. s výhradou úpravy pracovní doby, dle potřeb klientů.

 

Objekt č. 2 Srbská

Sociální služba je umístěna v nově zrekonstruovaném rodinném domě v okrajové části Liberce. Kompletní rekonstrukce domu proběhla v roce 2020 a v roce 2021 byla sociální služba spuštěna.

 

Dům se nachází v okrajové části Liberce v zástavbě rodinných domů, což zajišťuje klientům velkou míru soukromí a klidného prostředí. Celý objekt nabízí pro klienty sociální služby velmi vysoký standard bydlení. Každý klient má svůj pokoj se svým sociálním zázemím (koupelna se sprchovým koutem a WC). Dále mohou klienti využívat společnou prostornou kuchyňskou linku s jídelnou a další společné prostory. V domě se také nachází dva samostatné byty jeden byt je určen pro dva klienty (např. pár, kamarády), druhý byt je pro jednoho klienta. Veškeré vybavení a prostředí domu je moderní a nabízí klientům maximální komfort a pohodlí.

 

V domě se také nachází velmi kvalitní zázemí pro sociální službu. Zázemí pro pracovníky sociální služby, ale i pro klienty. Každý klient má možnost si uskladnit své osobní věci ve sklepních kójích. V objektu je také prostor určený pro společné aktivity např. vzdělávání, přednášky apod.

 

Rodinný dům má také zahradu, kterou můžou naši klienti využívat.

 

Objekt je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou a v jeho blízkosti se nachází nákupní centrum Globus.

 

Objekt není bezbariérový.

 

Provozní doba na sociální službě (kdy je na bytě přítomna asistentka):

Pondělí: 07:00 – 19:00

Úterý: 07:00 – 19:00

Středa: 07:00 – 19:00

Čtvrtek: 07:00 – 19:00

Pátek: 07:00 – 19:00

Sobota: 08:00 – 14:00

Neděle: 08:00 – 14:00

Pozn. s výhradou úpravy pracovní doby, dle potřeb klientů.

 

Kontakty

Vedoucí sociální služby:

Eva Vrabcová

tel: 737 691 226

Email: vrabcova@sdruzenitulipan.cz

 

Sídlo: Sdružení TULIPAN, z.s. 28.října 59/42, 460 07 Liberec

Korespondenční adresa: Sociální služba Chráněné bydlení TULIPAN -  Srbská 522/2, 460 01 Liberec XI. - Růžodol I.

 

Poděkování partnerům, dárcům a sponzorům.

Děkujeme!!!

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje   
Služba je podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec     
Sociální služba je podpořena z rozpočtu města Turnov  
Sociální služba je podpořena z rozpočtu města Mladá Boleslav

 

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše